☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obronności - pełnomocnik do spraw informacji niejawnych

Wójt Gminy Małkinia Górna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw
obronności – pełnomocnik do spraw informacji niejawnych

miejsce pracy: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6) nieposzlakowana opinia,
7) znajomość zagadnień z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczących obronności, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz ochrony informacji niejawnych,
8) minimum dwuletni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

1) poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
2) znajomość zasad funkcjonowania elektronicznego zarządzania dokumentacją,
3) zdolność szybkiego przyswajania informacji,
4) samodzielność,
5) umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,
6) kreatywność,
7) wysoka kultura osobista.

3. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1) opracowywanie planów, wytycznych i innych dokumentów z zakresu realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należących do gminy,
2) realizowanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
3) analizowanie wniosków w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony kraju,
4) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia kadry i formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony, opracowywanie sprawozdań i wniosków z realizacji zadań obrony cywilnej,
5) monitorowanie zagrożeń na terenie gminy,
6) opracowywanie propozycji procedur zarządzania kryzysowego,
7) opracowywanie i aktualizacja planów, sprawozdań i innych dokumentów dotyczących realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
8) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym  obowiązku obrony,
9) współdziałanie z  jednostkami ochotniczej straży pożarnej, Gminnym Komendantem OSP oraz Państwową Strażą Pożarną w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
10) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
11) kompletowanie wniosków i przygotowywanie decyzji  na  przeprowadzenie imprezy masowej oraz o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej,
12) przygotowywanie projektów decyzji na przeprowadzenie zbiórki publicznej, jeżeli ma być ona przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części,
13) prowadzenie spraw wynikających z ustawy – prawo o zgromadzeniach,
14) współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska spowodowanych działaniem sił przyrody lub awarii obiektów technicznych,
15) organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych do udziału w bezpośredniej ochronie przed powodzią,
16) opracowywanie projektu planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz projektów zarządzeń Wójta w sprawie ogłoszenia i odwołania alarmu przeciwpowodziowego,
17) zarządzanie ewakuacji z terenów zagrożonych powodzią.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających,
a) staż pracy (świadectwa pracy) lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy,
b) dyplom ukończenia studiów,
c) posiadane uprawnienia i ukończone kursy,
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) kwestionariusz osobowy,
4) oświadczenie kandydata:
a) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku do spraw obronności – pełnomocnik informacji niejawnych,
b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
e) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
5) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

UWAGA. 

CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w pkt 4 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

Kserokopie świadectw pracy powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ubiegającego się o stanowisko do spraw obronności – pełnomocnik do spraw informacji niejawnych.

5. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07 – 320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2016 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do spraw obronności – pełnomocnik do spraw informacji niejawnych.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Małkinia Górna zastrzega sobie prawo zakończyć postępowanie konkursowe na stanowisko do spraw obronności – pełnomocnik do spraw informacji niejawnych lub je unieważnić w każdym czasie, bez podania przyczyny.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane w Urzędzie Gminy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy      
mgr Bożena Kordek

Wytworzył:
Izabela Szymańska
(2016-10-24)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2016-10-24 14:27:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2016-10-24 14:27:28)
 
 
ilość odwiedzin: 3103488

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X