☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot wymiany drzwi na parterze oraz stolarki okiennej (częściowa) w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej

INT  271.1.43.2016

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna

zaprasza do składania ofert na wymianę drzwi na parterze i okien na piętrze w budynku Ośrodka Zdrowia  w Małkini Górnej przy ulicy Biegańskiego 3.

 

1. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 poz.1020) zgodnie z art. 4 pkt. 8.

 

2. Nazwa i adres zamawiającego;

Wójt Gminy Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1; 07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00; fax. 29 745 51 18;

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

strona internetowa Urzędu Gminy Małkinia Górna www.malkiniagorna.pl

 

3. Opis Przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  dostarczenie i wymiana drzwi z PCV wysokoudarowego ze ścianką przeszkloną i naświetlem na parterze oraz wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane sześciodzielne z PCV pięciokomorowego o współczynniku przenikania ciepła U =1,1 W/m2*K w budynku  Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej przy ulicy Biegańskiego 3 (dalej: „Przedmiot zamówienia”).

 

Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe polegające na:

 1. Wykuciu z muru stalowych ościeżnic drzwi i stalowego progu, wymiana na drzwi z PCV wysokoudarowego ze ścianką przeszkloną i naświetlem oraz montaż mini pochylni z blachy ryflowanej w miejsce progu.
 2. Demontażu starej stolarki okien zespolonych i wymiana na okna rozwierane i uchylno-rozwierane sześciodzielne z PCV o powierzchni ponad 2,5 m2 pięciokomorowe o współczynniku przenikania ciepła U =1,1 W/m2*K w kolorze białym z okuciami obwiedniowymi, o współczynniku przenikania akustycznego Rw do 37 dB, wyposażone w nawiewniki powietrza.
 3. Wymiana obróbek – parapetów zewnętrznych okiennych z blachy powlekanej,
 4. Naprawa obróbek – tynków wewnętrznych za pomocą gładzi gipsowej wraz z dwukrotnym ich malowaniem.
 5. Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach gwintowych.
 6. Montaż zaworów grzejnikowych odpowietrzających.

 

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót (załącznik nr 4).

Przed wymianą stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić obmiary w naturze. Czas wykonania robót należy uzgodnić z użytkownikiem.

 

4. Forma złożenia oferty.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Termin składania ofert do dnia 28 października 2016r. do godziny  1000 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 w pokoju nr 3.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2016r. o godzinie 1005 w Urzędzie Gminy w Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 w pokoju nr 3.
 4. Wykonawca w ofercie powinien podać cenę netto i cenę brutto.
 5. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy,  musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Podpisy na ofercie muszą być czytelne, a w przypadku podpisu nieczytelnego opatrzone imienną pieczątką.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny za wykonanie Przedmiotu zamówienia.

 

5. Termin wykonania zamówienia.

            Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 15 grudnia 2016r.

 

6.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem Przedmiotowi zamówienia.

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy.

 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone (załącznik nr 2).

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

7. Ocena oferty.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium:

- cena (100%)

 

8. Wyniki postępowania i zawarcie umowy.

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy, oraz zamieści informację o wyborze na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

 

Przed zawarciem umowy (załącznik nr 3) Wykonawca dostarczy kopie odpowiednich uprawnień i zaświadczeń.

 

W niniejszym postępowaniu, zapytaniu ofertowym, nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą wyznacza się Referat Inwestycji:

tel. 29 644 29 85.

 

 

 

 Wykaz załączników:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie potwierdzające wiedzę i doświadczenie.
 3. Umowa.
 4. Przedmiar robót.
Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-10-21 10:17:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-10-21 10:18:58)
 
 
ilość odwiedzin: 2463853

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X