☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na przebudowę drogi gminnej ul. Piaski w Małkini Górnej.

INW 271.1.41 .2016

Małkinia Górna, dnia 20.10.2016

 

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00, fax. 29 74 55 118

mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 poz.1020) zgodnie z art. 4 pkt. 8.

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego.

Wójt Gminy Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1; 07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00; fax. 29 745 51 18;

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

strona internetowa Urzędu Gminy Małkinia Górna www.malkiniagorna.pl

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na przebudowę drogi gminnej ul. Piaski w Małkini Górnej.

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego na  przebudowę drogi ul. Piaski w Małkini Górnej na dz. nr 995 o długości ok. 265 m oraz drogi wewnętrznej na dz. nr 1014 o dł. ok. 120 m (dalej: „Przedmiot zamówienia”).

Teren opracowania jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jest położony w obszarze Naturze 2000. Projekt budowlany powinien nawiązywać rozwiązaniami technicznymi do projektu zagospodarowania odcinka ul. Piaski od dz. nr 996/12 i 1045/2, który został przedstawiony w Załączniku nr 2.

Wykonawca musi uzyskać prawomocne pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia robót budowlanych jeśli przepisy prawa na to pozwolą) dla ww. zakresu robót objętych projektem.

Zamawiający oświadcza, iż posiada mapy do celów projektowych.

 

3.2 Dokumentacja swoim zakresem będzie obejmowała w szczególności:

a) budowę nawierzchni drogi:

- podbudowę,

- nawierzchnię utwardzoną,

b) odwodnienie całej powierzchni drogi

- kanalizacja deszczowej z włączeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej w odrębnym projekcie.

c) zaprojektowanie i uzgodnienie zjazdów na posesje i drogi wewnętrzne,

d) usunięcie kolizji.

 

3.3 Dokumentacja obejmuje opracowanie zawierające:

a)  Zapisy w projekcie budowlanym, nie mogą naruszać ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, opinii i pozwoleń wynikających z przepisów. Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

c) kosztorys inwestorski,

d) przedmiar robót,

e) ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji,

f) w przypadku odprowadzenia wód opadowych uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwolenia wodnoprawnego - jeżeli dotyczy,    

                                      

3.4 Przed złożeniem projektu budowlanego należy opracować koncepcje rozwiązań technicznych. Koncepcja musi uzyskać akceptacje Zamawiającego.

 

3.5 Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

 

3.6 Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonania robót budowlanych.

 

3.7 Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót z oświadczeniem, że powyższe materiały są kompletne i mogą stanowić podstawę o ubieganie się o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót dla danej inwestycji.

 

3.8 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie pisemnej w ilości:

a) projekt budowlany – 5 egz.,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.,

c) kosztorys inwestorski – 2 egz.,

d)przedmiar robót - 2 egz.,

 

3.9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

Termin realizacji zadania: 90 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawioną przez Wykonawcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 29 644 29 85

 

  1.   Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl.

  1. Forma złożenia oferty :

1. Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 07.11.2016 roku
do godz. 10:00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowania w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na przebudowę drogi gminnej ul. Piaski w Małkini Górnej”.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2016r. o godzinie 10:05 w Urzędzie Gminy w Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 w pokoju nr 3.

4. Wykonawca w ofercie powinien podać cenę netto i cenę brutto.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy,  musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. Podpisy na ofercie muszą być czytelne, a w przypadku podpisu nieczytelnego opatrzone imienną pieczątką.

7. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny za wykonanie Przedmiotu zamówienia.

 

 

Załączniki:

1)   zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym w wersji do edycji

  1. mapa poglądowa z projektem zagospodarowania
  2. mapa poglądowa
  3. mapa poglądowa inwentaryzacja
  4. projekt umowy
Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-10-21 10:02:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-10-21 10:09:37)
 
 
ilość odwiedzin: 2461138

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X