☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dot. budowy targowiska gminnego w Małkini Górnej.

271.1.39 .2016                                                             Małkinia Górna dnia 21.09.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dotyczącego budowy targowiska gminnego w Małkini Górnej.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Planowana wartość przedmiotu zamówienia jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień, zapytanie ma charakter rozeznania rynkowego.

 

II. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna


III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie dotyczy wykonania Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) dotyczącego budowy targowiska gminnego w Małkini Górnej, zgodnej z wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

 

Teren objęty zapytaniem ofertowym jest niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 797/112, położoną w Małkini Górnej przy ul. Kolejowej. Powierzchnia działki pod planowaną inwestycję to ok. 1,2 ha.

 

Do zaprojektowania parkingów można wykorzystać działkę nr 797/115 położoną przy ul. Kolejowej w Małkini Górnej.

 

Uwaga: Przy opracowaniu koncepcji zagospodarowania i PFU należy uwzględnić projekt zagospodarowania ul. Kolejowej w Małkini Górnej. Inwestycja jest przewidziana do realizacji w 2017 roku i będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co wyklucza zmianę zakresu robót budowlanych.  

 

Zakres opracowania:

 1. Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie;
 2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnień i decyzji,
 3. Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( t.j.: Dz. U z 2013r. poz. 1129 z póź. Zm);
 4. Oszacowanie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-kosztorysowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);
 5. zapewnienie współpracy z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawcą robót budowlanych (wsparcie techniczne zamawiającego) na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU.

2. Informacje ogólne:

 

 1. PFU będzie stanowił dokument opisujący przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
 2. treść PFU musi uwzględniać treść zaakceptowanej i zatwierdzonej przez zamawiającego koncepcji.
 3. W treści PFU należy uwzględnić m.in. następujące elementy:

- wyjaśnienie celu,

- rozwiązania funkcjonalne;

- rozwiązania materiałowo-kolorystyczne,

- niezbędne wykazy (w tym m.in. materiałowe i sprzętowe),

 

3. Wymagana minimalna zawartość koncepcji niezbędna przy opracowaniu PFU:

      a. projekt zagospodarowania terenu - w skali niezbędnej do zobrazowania koncepcji,

      b. projekt zabudowy kubaturowej (rzut przyziemia, rzut dachu, przekrój, elewacje).

 

Zakres projektu obejmuje:

 1. budowa nawierzchni placu targowiska: jezdni - ciągów pieszo jezdnych, parkingów oraz pozostałej powierzchni handlowej - w kostce betonowej wraz z zaprojektowaną małą architekturą i zielenią,
 2. budowy odwodnienia całej powierzchni targowiska,
 3. budowy przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego, energetycznego,
 4. budowy sanitariatów WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 5. budowy zadaszenia wraz z oświetleniem wewnętrznym alei handlowej na powierzchni 50 % całej powierzchni handlowej targowiska,
 6. budowy oświetlenia, nagłośnienia oraz wewnętrznego systemu bezpieczeństwa (za pomocą kamer przemysłowych) całego terenu targowiska wraz z przyległymi parkingami wzdłuż ulic
 7. budowa ogrodzenia całego terenu targowiska wraz z bramami wjazdowymi,
 8. likwidacji ewentualnych kolizji,

2. Projektant winien przyjąć rozwiązania techniczne, dające optymalne warunki realizacji inwestycji i eksploatacji.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych.

4. Wymagany termin wykonania  – do 30.11.2016 roku.

5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na „Formularzu oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

6. Szczegółowe warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

7. Pisemną ofertę w zamkniętej opieczętowanej kopercie zaadresowaną na Zamawiającego i oznaczonej: OFERTA na Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy targowiska gminnego w Małkini Górnej.

8. Ofertę należy dostarczyć na adres: Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2016 r do godz. 10:00.

9. Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium:

a. cena - 60%.

b. koncepcja zagospodarowania budynku oraz otoczenia – 40%

 1. Cena brutto - 60 pkt

Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 60 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru:

Kw= najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie : cena oferty badanej x 60

b. Opracowana koncepcja – 40 pkt,

 (ocena rozwiązań architektonicznych i rozwiązań funkcjonalno-użytkowych).

Ocena za optymalne wykorzystanie budynku, zagospodarowania otoczenia, uzbrojenia terenu itp. na podstawie złożonego opracowania oraz za uzasadnienia zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno - użytkowych - kryterium od 0 do 40 punktów.

O wyborze oferty decyduje najwyższa ilość punktów. 

10. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

12. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest:
Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji, tel. 29 644 29 85

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia.

                       

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe wraz Formularzem ofertowym w wersji do edycji,

Załącznik nr 2 – Projekt umowy,

Załącznik nr 3 – Mapa poglądowa dz. nr 797/112 i 797/115.

Załącznik nr 4 – Mapa projekt zagospodarowania ul. Kolejowej w Małkini Górnej

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-09-23 12:35:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-09-23 12:51:41)
 
 
ilość odwiedzin: 2461037

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X