☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji oraz audytu energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Małkinia Górna.

                Małkinia Górna, dnia 12.09.2016 r.

INW.271.1. 37 .2016                                                                                      

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Wykonania inwentaryzacji oraz audytu energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Małkinia Górna”

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

                Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi inwentaryzacji oświetlenia oraz wykonanie audytu energetycznego i ekologicznego przedmiotowego oświetlenia drogowo – ulicznego na terenie Gminy Małkinia Górna. Zakres obejmuje około 1317 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego. Z podziałem na następujące miejscowości:

Borowe – 12szt., Błędnica – 53 szt., Daniłowo – 34 szt., Daniłówka Pierwsza – 34 szt., Glina – 50 szt., Grądy – 20  szt., Kańkowo – 41 szt., Kiełczew – 73 szt., Klukowo – 21 szt., Małkinia Dolna – 18 szt., Małkinia Górna (osiedle domków) – 132 szt., plus lampy parkowe – 20 szt., Małkinia Górna (ul. Nurska, Piaski, Mickiewicza, Sienkiewicza, Lipowa, Biegańskiego, Przedszkolna, Wilczyńskiego, Cicha, Leśna) -  100 szt., plus lampy parkowe - 44 szt., Małkinia Górna (ul. Kolejowa) – 25 szt., Małkinia Górna (ul. Brokowska, Kościelna, 1 – Maja, Ostrowska) – 103 szt., Małkinia Górna (stacja PKP) - 7 szt., Most na rzece Bug – 17 szt., Małkinia Mała – Przewóz – 26 szt., Niegowiec – 21 szt., Orło – 30 szt., Prostyń – 102 szt., Podgórze Gazdy – 4 szt., Poniatowo – 24 szt., Rostki Piotrowice – 2 szt., Rostki Wielkie - 55 szt. plus lampy parkowe – 40 szt., Sumiężne – 31 szt., Treblinka – 26 szt., Zawisty Nadbużne – 26 szt., Zawisty Podleśne – 29 szt., Żachy Pawły – 72 szt.,

UWAGA: Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością.

I. Inwentaryzacja – obejmująca następujące elementy sieci oświetlania ulicznego:

1. Oprawy oświetleniowe – zestawienie (typy, moce opraw, rodzaj źródeł światła, ocena stanu technicznego)

2. Skrzynki sterujące SON – zestawienie (lokalizacja, rodzaje skrzynek, opis obwodów z wyszczególnieniem nazw ulic – dróg, których oświetlenie zasilane jest z tych obwodów, ilości opraw w obwodach, moce obwodów, elementy sterujące określenie właściciela, typy współpracujących z szafką reduktorów mocy, rodzaj obudowy, ocena stanu technicznego). Do opracowania należy dołączyć schematy ideowe szafek SON wraz z układem zasilania.

3. Stacje transformatorowe – zestawienie (lokalizacja – nr działki geodezyjnej, numer stacji, zabezpieczenie, budowa kontenerowa, słupowa).

4. Układy pomiarowe – opis, ocena pod kątem dostosowania do zasady TPA.

5. Infrastruktura sieci oświetlenia – zestawienie (lokalizacja, słupy, wysięgniki, linie zasilające, osprzęt). Opis i ocena działania. Określenie właścicieli w/w elementów, ocena stanu technicznego.

6. Sterowanie siecią oświetleniową – opis i ocena działania dla poszczególnych szafek SON

7. Inwentaryzacja z natury – lokalizacja dla słupów i skrzynek SON, przebieg linii, lokalizacja względem drogi, itp.

 

PUNKTY ŚWIETLNE – latarnie opisane na mapie:

- lokalizacja – (ulica lub nr drogi lub nr ewidencyjny gruntów),

- właściciel słupa,

- typ słupa,

- wysokość zawieszenia oprawy oświetleniowej,

- odległość między słupami w metrach oraz od krawędzi jezdni,

- ocena stanu technicznego słupa,

- typ oprawy oświetleniowej,

- ocena stanu technicznego oprawy,

- typ źródła światła,

- moc źródła światła,

- wysięgnik (obecny lub mocowanie na słupie),

- mocowanie (na szczycie, nad linią, pod linią) wysokość, odległość między słupami,

- ilość opraw na słupie,

- numer PUNKTU KONTROLNO – POMIAROWEGO z którym związana jest latarnia,

PUNKTY KONTROLNO – POMIAROWE (szafki SON) opisane na mapie:

- oznaczenie szafki,

- lokalizacja – (ulica lub numer drogi lub nr ewidencyjny gruntów)

- źródło zasilania,

- typ szafki oświetleniowej,

- rodzaj obudowy (klasa izolacji),

- rodzaj układu pomiarowego,

- typ reduktora mocy,

- moc rzeczywista opraw ulicznych powiązanych z punktem,

- wartość zabezpieczeń przed licznikowych,

- ilość opraw ulicznych zasilanych z punktu kontrolnego.

Opracowanie inwentaryzacji w formie drukowanej 4 egzemplarze (część graficzna  - 4 egz. w skali 1:500 w wersji papierowej złożone do formatu A4), odpowiednik w formie elektronicznej (mapa rastrowa - pliki pdf) na nośniku typu PenDrive.

Uwaga:

Inwentaryzacja winna obejmować całość oświetlenia drogowego w gminie, również punktów świetlnych montowanych na istniejących liniach napowietrznych PGE.

Należy uzyskać od właścicieli ww. linii napowietrznych informację, w jakim okresie planują modernizacją lub likwidację istniejących linii.

 

II. Audyt

                Analiza techniczno – ekonomiczna i proponowane rozwiązania mające na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji oświetlenia przy zachowaniu norm.

AUDYT ENERGETYCZNY:

1. Analiza stanu aktualnego, stan na dzień inwentaryzacji.

2. Wnioski z inwentaryzacji Opraw Ulicznych.

3. Wnioski z inwentaryzacji Punktów Kontrolno – Pomiarowych.

4. Zgodność z normami oświetlenia.

5. Ogólna ocena stanu oświetlenia w gminie.

6. Szczegółowa analiza wyników pomiarów oświetlenia wybranych dróg i ulic w odniesieniu do wykonanych obliczeń fotometrycznych metodą komputerową.

7. Analiza zainstalowanych typów oraz modeli Opraw Ulicznych.

8. Propozycje nowych Opraw Ulicznych.

9. System inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym dla nowych Opraw Ulicznych.

10. Analiza techniczna oświetlenia ulicznego pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej wraz ze wskazaniem kosztów ewentualnej modernizacji oświetlenia.

11. Porównanie mocy systemów oświetleniowych przed i po modernizacji.

12. Ocena prawidłowości działania układów sterowania oświetleniem ulicznym,

a) zweryfikowanie obecnej mocy umownej, zweryfikowanie wyboru obecnej grupy taryfowej, analiza obecnych układów kontrolno pomiarowych pod kątem ich ewentualnej wymiany,

b) propozycja rozwiązań i modernizacji układów pomiarowych wraz z oszacowaniem kosztów zaleconych zmian.

13. Analiza kosztów eksploatacji przed i po modernizacji.

14. Wnioski z analizy kosztów energii elektrycznej oraz czasu eksploatacji.

15. Analiza modernizacji oświetlania dla trzech wariantów: Największe Oszczędności, Minimalne Inwestycje, Kompromis (dokładny opis rekomendowanego do realizacji wariantu wraz z analizą finansową).

AUDYT EKOLOGICZNY:

1. Analiza stanu aktualnego, stan na dzień inwentaryzacji.

2. Analiza zainstalowanych w gminie typów oraz modeli Opraw Ulicznych.

3. Propozycje nowych Opraw Ulicznych.

4. System inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym dla nowych Opraw Ulicznych.

5. Analiza techniczna oświetlenia ulicznego pod kątem zmniejszenia emisji CO2 wraz ze wskazaniem kosztów ewentualnej modernizacji oświetlenia.

6. Analiza modernizacji oświetlenia pod kątem zmniejszenia emisji CO2 dla trzech wariantów: Największe Oszczędności, Minimalne Inwestycje, Kompromis (dokładny opis rekomendowanego do realizacji wariantu wraz

z analizą finansową).

7. Analiza emisji CO2 przed i po modernizacji.

8. Wnioski z analizy redukcji CO2.

9. Analiza oddziaływania na środowisko.

KOSZTORYSY INWESTORSKIE:

Opracowanie kosztorysów inwestorskich obejmujących wymianę opraw ulicznych dla poszczególnych wariantów  (Największe Oszczędności, Minimalne Inwestycje, Kompromis)

 

Opracowany audyt należy złożyć w 4 egzemplarzach (w formie papierowej – formatu A4), odpowiednik w formie elektronicznej (pliki pdf) na nośniku typu PenDrive.

Wykonawca zapewni cyfrową mapę w formacie dxf terenu objętego wykonaniem inwentaryzacji.

 

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- oferta złożona na wzorcowym druku (wg załącznika nr 1);

- aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym tym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dopuszcza się kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub wydruk z systemu).

- posiadaniem wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia – wykonanie minimum jednej inwentaryzacji

i audytu o podobnym zakresie co przedmiot zamówienia udokumentowanym referencjami, wykaz usług (wg załącznika nr 2) wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem czasu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę zgodną z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 20 000 zł brutto,

- dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (posiadającymi uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ).

 

Dołączone opisy dokumentów lub ich kopie, muszą być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność

z oryginałem.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.11.2016 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

3. Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin składania ofert: do 26.09.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1,
07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji tel. 29 644 29 85

 

4. Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl.

W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Zapytanie ofertowe wraz formularzem ofertowym w wersji do edycji

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-09-12 14:28:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-09-12 14:34:45)
 
 
ilość odwiedzin: 2419194

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X