☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Asystenta rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Asystenta rodziny

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia na czas określony. Oznacza to pracę w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy.

Miejsce pracy: Praca z rodziną w miejscu zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej.

 Wymagania.

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 2. Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 3. Wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego ;
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymogi pożądane:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi , przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych ,ustawy o pomocy społecznej
 2. wysoka kultura osobista
 3. znajomość obsługi komputera i programów biurowych
 4. umiejętność pracy w warunkach stresujących
 5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 6. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność
 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. umiejętność pracy w grupie

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności :

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny w konsultacji z pracownikiem socjalnym o którym mowa w art. 11 ust 1;
 2. opracowanie , we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodziny pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonym     w pieczy zastępczej;
 3. udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wsparcie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych ;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia, bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku   i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy;
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej,właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2011r. poz.887 ) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Informacje dodatkowe:

 1. asystent rodziny, wykonuje czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
 2. praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego w terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona;
 3. asystent rodziny nie może prowadzić postępowań w zakresu świadczeń realizowanych przez gminę;
 4. asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji  w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną w szczególności przez udział w szkoleniach  oraz samokształcenie;
 5. asystent rodziny prowadzi prace z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę;
 6. jednostki administracji rządowej i samorządowej właściwe organizacje pozarządowe, podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), lub podmiot,których pomoc przez wykonywanie zadań uzna za niezbędna – udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych;
 7. asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. CV – podpisane własnoręcznie;
 2. List motywacyjny- podpisane własnoręcznie;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 4. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 5. Kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie;
 6. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślnie przestępstwa skarbowe;
 8. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 9. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzającego przez sąd;
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych( tj. Dz. U. z 2014r. poz.1182).

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 09 września 2016 roku do godz.15.00.

osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Biegańskiego 3,  07-320 Małkinia Górna

bądź listownie na adres Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyduje data wpływu do ww. Ośrodka.

w kopercie z napisem „Nabór na stanowisko Asystenta rodziny"

Postanowienia końcowe:

-  złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;

-  kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy  

   kwalifikacyjnej;

-  oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną zwrócone nadawcy;

-  Kierownik OPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

Kierownik              
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Małkini Górnej       

Anna Lipińska         

Wytworzył:
Anna Lipińska
(2016-08-30)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2016-08-30 10:18:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2016-08-30 10:22:48)
 
 
ilość odwiedzin: 3101990

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X