☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej obejmującej

                                                   Małkinia Górna, dnia 24.08.2016 r.

INW.271.1.32.2016                                                                                        

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej obejmującej: przebudowę dróg, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego”

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

                Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i Kodeksem Cywilnym nad realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej obejmującej: przebudowę dróg, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego” które posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 431/14 z dnia 19.09.2014 r. Starosty Ostrowskiego. Zamówienie obejmuje sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej i elektrycznej. Inspektor zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 Prawa Budowlanego i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi. Do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie również prowadzenie i kontrola rozliczeń pomiędzy Wykonawcą robót a Zamawiającym. Obowiązkowa obecność inspektora na placu budowy co drugi dzień, potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

 

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją następujących robót:

Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia:

- rozbiórka elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym nawierzchni betonowych dróg dojazdowych, nawierzchni chodników, starych krawężników,

- rozbiórka starego ogrodzenia posesji,

- rozbiórka elementów starej kanalizacji deszczowej,

- rozbiórka starych słupów z oświetleniem ulicznym,

- wycinka drzew i krzewów,

- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustowymi,

- wpięcie kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora deszczowego φ500mm. w ulicy Biegańskiego,

- oczyszczenie istniejącego kanału deszczowego po północnej stronie posesji,

- zasypanie wykonanych elementów kanalizacji deszczowej pospółką z dowozu (wymiana gruntu),

- wykonanie robót ziemnych – korytowanie pod jezdnie ulic i chodniki,

- wykonanie przebudowy oświetlenia,

- wykonanie podbudowy jezdni ulic wewnętrznych i ulicy dojazdowej przy garażach,

- wykonanie podbudowy parkingów i wjazdów,

- wykonanie podbudowy chodników,

- wykonanie regulacji wysokości istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego terenu,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ulicach wewnętrznych i na drodze dojazdowej przy garażach,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zatokach parkingowych,

- wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z możliwością wjazdu ambulansów i nawierzchni chodników,

Przebudowa ul. Biegańskiego:

- rozbiórka elementów ulicy, w tym nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej, okrawężnikowania, nawierzchni chodników i zjazdów z wywozem gruzu,

- wykonanie elementów kanalizacji deszczowej - odcinków nowego kanału, studni rewizyjnych i studni wpustowych,

- zasypanie wykonanych elementów kanalizacji deszczowej pospółką z dowozu (wymiana gruntu),

- wykonanie oświetlenia ulicznego,

- wykonanie korytowania pod jezdnię, chodniki i zjazdy,

- wykonanie okrawężnikowania i ustawienie obrzeży betonowych,

- wykonanie podbudowy jezdni, zjazdów i chodników,

- wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W 50/70,

- wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70,

- wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

Długość poszczególnych odcinków przebudowywanych ulic wyniesie:

1. ulica Biegańskiego - odcinek o długości 280,73m.,

2. droga przy garażach – odcinek o długości 104,46m.,

3. ulica obwodowa przy Ośrodku Zdrowia – odcinek o długości 130,10m.,

4. ulica, łącznik przy Ośrodku Zdrowia, wzdłuż ulicy Biegańskiego – odcinek o długości 59,56m.,

5. ulica przy zabudowie szeregowej – odcinek o długości 60,46m.,

6. sięgacz przy granicy działki – odcinek o długości 30,03m.

 

Układ kanalizacji deszczowej w rejonie posesji Ośrodka Zdrowia podłączonej do kanału deszczowego φ500 w ulicy Biegańskiego składać będzie się z trzech odcinków:

1. odcinek przebudowywany z obniżoną rzędną wylotu do istniejącej kanalizacji Dn500,

dł. ok. 100m. po stronie południowej działki wraz z odcinkami sięgaczy o długości ok. 2x23m.,

2. odcinek istniejącej kanalizacji deszczowej, przeznaczonej do oczyszczenia z wylotem do projektowanej kanalizacji Dn300, dł. ok. 132m. po północnej stronie budynku Ośrodka Zdrowia,

3. odcinek nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej Dn300 w jezdni drogi przy garażach dł. ok. 102m. z wylotem do istniejącej w ulicy Biegańskiego kanalizacji Dn500 (dobudowana studnia betonowa) wraz z sięgaczami Dn200 wchodzącymi w drogi dojazdowe.

Oprócz w/w elementów kanalizacji deszczowej w rejonie posesji Ośrodka Zdrowia projekt przewiduje również wydłużenie istniejącego kanału deszczowego na odcinku o średnicy φ300mm. biegnącego w ulicy Biegańskiego

o długość 94m.

 

 

Budowa oświetlenia terenu w rejonie Ośrodka Zdrowia, ulice Biegańskiego w Małkini Górnej.

Zakres inwestycji:

- demontaż latarni parkowej wraz z kablem zasilającym – 8kpl

- demontaż oprawy oświetleniowej zawieszonej na słupie linii napowietrznej – 4kpl

- zawieszenie kompletnie wyposażonej szafy SON na słupie linii napowietrznej – 1szt 4

- wykonanie przyłącza kablem typu YAKXS 4x35mm2 do szafy SON – 1szt

- montaż kompletnej latarni oświetleniowej o wys. 5m z oprawą LED 51W – 29szt

- montaż kompletnej latarni oświetleniowej o wys. 9m z wysięgnikiem 1,2m

i oprawą LED 75W – 10szt

- budowa kablowej linii oświetleniowej typu YAKXS 4x25mm2 – 732m/888m

- ułożenie razem z linią kablową bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 – 732m/810m

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie:

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=150272 lub w siedzibie zamawiającego.

 

3. Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin składania ofert: do 05.09.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1,
07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

 

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji tel. 29 644 29 85

4. Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopie odpowiednich wymaganych uprawnień osób do wykonywania samodzielnych  funkcji technicznych w  budownictwie, w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji do edycji.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-08-29 10:37:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-08-29 10:39:32)
 
 
ilość odwiedzin: 2415124

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X