☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 25.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie oferowe dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem inwestycji drogowych na terenie gm. Małkinia Górna.

           

                                                                                                          Małkinia Górna dnia  22.08.2016

INW.271.1. 34 .2016

 

                                                                                 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem inwestycji drogowych na terenie gm. Małkinia Górna”

.

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej dla następujących inwestycji:

2.1. Przebudowa drogi gminnej relacji ORŁO-NIEGOWIEC - Etap I,

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminną na odcinku od drogi powiatowej dz. nr 389, km roboczy 0+000, do działki nr 51, (teren PKP) km roboczy 0+464,0, odcinek długości 464,0 m.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla ruchu KR 1-2

- warstwa wiążąca grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 dla ruchu KR 1-2

- podbudowa zasadnicza grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie uprzednio wyrównane w profilu podłużnym i poprzecznym

- pobocza ulepszone warstwą grubości 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm zastabilizowane mechanicznie

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie: http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=150267 lub w siedzibie zamawiającego

2.2. Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Kiełczew,

Zakres inwestycji obejmuje: wytyczenie prac w terenie, wykonanie prac ziemnych, wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi, wykonanie nawierzchni ze żwiru, wykonanie poboczy z kruszywa, wykonanie prac porządkowych. Dane liczbowe: długość projektowanej drogi - 705,6m, powierzchnia projektowanej drogi - 2647,40m2, szerokość remontowanej naw. drogi - 3,5 m, szerokość remontowanej drogi w miejscu mijanki - 5,0 m, max spadek poprzeczny - 2,0 %. Konstrukcja drogi: nawierzchnia żwirowa grubości 15cm (frakcja 0-31,5) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie grubości 20cm (frakcja 0-31,5) warstwa odsączająca z piasku stabilizowanego mechanicznie o przepuszczalności K>8m-24h grubości 10cm Is>=1.00, E2>=100MPa. Wszystkie wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo jak dotychczas w obrębie pasa drogowego. Klasa drogi D (dojazdowa).

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie: http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=150383 lub w siedzibie zamawiającego

2.3. Przebudowa dróg dojazdowych od ul. Witosa.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy dróg dojazdowych od ul. Witosa na dz. nr 2400, 2375.

Długość projektowanych dróg:

- Odcinek 1 - 63,80 mb,

- Odcinek 2 - 48,80 mb,

Powierzchnia projektowanych dróg: - 562,15 m2

- Odcinek 1 - 323,15 m2,

- Odcinek 2 - 239,00 m2,

- Spadek poprzeczny dróg (jednostronny) - 2%

Konstrukcja drogi:

- Kostka betonowa wibroprasowana (kolor) 20x10 fazowana gr. 8,0 cm

- Podsypka cementowo– piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm

- Podbudowa pomocnicza– kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcja 0-31,5 mm gr. 20cm

- Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie o przepuszczalności k>5m/24h gr. 10cm

- Is>=1.00, E2>=100MPa

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie: http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=150676 lub w siedzibie zamawiającego

2.4. Przebudowa drogi gminnej Treblinka – Borowe.

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze i ziemne,

- wykonanie warstwy podbudowy (doziarnienie) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm – gr. 10 cm i szerokości zmiennej od 4,8 m do 5,3 m,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm szerokości zmiennej od 4,6 m do 5,1 m,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm szerokości zmiennej od 4,5 m do 5,0 m,

- wykonanie poboczy z pospółki żwirowej,

- roboty wykończeniowe

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie: http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=150689 lub w siedzibie zamawiającego

 

Szczegółowy zakres zadania:

stała kontrola prowadzonych robót budowlanych, kontrola rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym, udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, udział w przeglądach pogwarancyjnych i po upływie okresu rękojmi.

Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. Nr 1409, z późn. zm. ) tj. :reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

3. Forma złożenia oferty:

3.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

W formularzu należy podać wykonania usługi dla poszczególnych inwestycji drogowych.

3.2. Termin składania ofert: do 29.08.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać wartość procentową od ceny ofertowej netto plus podatek VAT uwzględniającą wszelkie składniki wartości zamówienia.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopia odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji do edycji

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-08-23 09:10:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-08-23 09:14:16)
 
 
ilość odwiedzin: 2542698

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X