☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę oświetlenia drogowego w części miejscowości Daniłówka Druga

INW 271.1.31.2016                                                              Małkinia Górna, dnia 19.08.2016 r.

 

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00

fax. 29 74 55 118

mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

I.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę oświetlenia drogowego w części miejscowości Daniłówka Druga o dł. ok. 300 mb na terenie działek nr 70 i 71, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)  dla uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę /skutecznego zgłoszenia budowy – 5 egz.

 

 

 1. Uzyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:500
 2. Uzyskanie warunków zasilania z sieci oświetleniowej PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Wyszków.
 3. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz.
 4. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej w zakresie:
  1. przedmiar robót, zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji i technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (j.t Dz. U z 2013 r., poz.1129 z dnia 24.09.2013 r.) – 2 egz.

 

 1. kosztorys inwestorski, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) - 2 egz.

                                     

 1.  Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

 

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu     i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

 

 1. Teren inwestycji nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

 

 1. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

 

 

 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

Termin realizacji zadania: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawioną przez Wykonawcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 29 644 29 85

 

II.  Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl.

III. Forma złożenia oferty :

 1. Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 02.09.2016
  do godz. 10:00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres :
  Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę oświetlenia drogowego w części miejscowości Daniłówka Druga”.

 

Załączniki:

1.formularz ofertowy

 1. ksero mapy poglądowej
 2. projekt umowy

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-08-22 10:57:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-08-22 11:00:24)
 
 
ilość odwiedzin: 2463968

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X