☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Przebudowy drogi gminnej ul. Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej.

                                                                                                                Małkinia Górna dnia,  19.08.2016 r.

INW 271.06.2016                                           

WYKONAWCY

Zawiadomienie  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Urząd Gminy w Małkini Górnej zawiadamia , że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1020, ze zmianami), zwane dalej  Pzp, na „Przebudowa drogi gminnej ul. Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej.” na podstawie art. 92 ust. 1  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 2. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, ul. Armii Krajowej 35, 17-300 Siemiatycze.

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt XIII SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

  1. - cena – 90 %
  2. – termin gwarancji 10 %

Kryterium A:

Cn/Cof.b.x 90 = ilość punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena

Cof.b – cena oferty badanej

            Kryterium B:

Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji, który uwzględni Zamawiający dla potrzeb oceny ofert to 72 miesięcy. W przypadku ofert z dłuższym okresem gwarancji, do ich oceny zostanie przyjęty okres 72 miesięcy gwarancji. Okres gwarancji liczony w miesiącach od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Dla kryterium – termin gwarancji, dla którego im dłuższy termin gwarancji  zaoferowany przez Wykonawcę tym większa ilość punktów.  Wykonawca otrzyma max. 10 punktów. za najdłuższy   termin. Pozostałe oferty będą obliczone wg wzoru:

OGOB / NOOG  x 10 = ilość punktów, gdzie:

OGOB – termin gwarancji   oferty badanej ,

NOOG – najdłuższy  oferowany termin gwarancji

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100,00 pkt, w tym:

Cena – 90 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

Oferta nr 1. Planeta Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa

uzyskała łącznie 73,10 pkt, w tym:

Cena –  63,10 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-08-19 13:02:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-08-19 13:03:15)
 
 
ilość odwiedzin: 3098732

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X