☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna.

  

 Małkinia Górna, 17.08.2016r.

Oznaczenie sprawy: GPI.271.5.2016

 

ZAPYTANIE

Wójt Gminy Małkinia Górna, zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą „Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna.

 

Zamawiający: Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00, faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna”, który należy opracować zgodnie ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).

2. Projekt  założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna, powinien uwzględniać:

 1. ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 2. przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
 3. możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw
  i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
 4. możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 z późn. zm.),
 5. zakres współpracy z innymi gminami.

3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do:

 1. wykonania Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
  i paliwa gazowe,
 2. poprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, opiniowania społecznego,
 3. udziału w opiniowaniu dokumentu przez samorząd województwa,
 4. przygotowania Projektu założeń do przyjęcia Uchwałą Rady Gminy wraz z projektem uchwały Gminy,
 5. przeniesienia autorskich praw majątkowych dotyczących Projektu obejmujących wszystkie pola eksploatacji wskazane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.).

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3.

Potencjał techniczny                                                                                                  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III. Kryteria oceny ofert:

 1.  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena – 100%

 1.  Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium - ceny. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                               Cena najniższa

                                                   Cena =  --------------------  x 100

                                                                 Cena badana

IV. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
  do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 V. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zlecenia ustala się  do dnia 16 grudnia 2016 roku.

 VI.  Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

 1. Termin składania ofert: do dnia  26 sierpnia 2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13 w zamkniętej kopercie z dopiskiem zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Wykonanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna”.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego ( załączniki nr 1 do zapytania ofertowego) w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pokój nr 13 (sekretariat).
 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
  własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.
 4. Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).
 5.  Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 6. Ofertę należy zapakować w jedną kopertę zaadresowaną na adres - siedzibę Zamawiającego i opatrzoną napisem: Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Wykonanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna”.

VII. Rozstrzygnięcie postępowania:

 1. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy (wzór umowy załącznik Nr 2), oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl i tablicy ogłoszeń.

VIII. Kontakt z Wykonawcą

 1. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Urszula Rytel – inspektor do spraw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej e-mail: urytel@malkiniagorna.pl , tel. 29/6442979.

IX. Unieważnienie postępowania:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Formularz ofertowy - zał nr 1

Projekt umowy - zał nr 2

Oświadczenie - zał nr 3

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-08-17 14:51:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-08-17 15:01:14)
 
 
ilość odwiedzin: 2461130

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X