☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Daniłowie.

Małkinia Górna, dnia  16.08.2016 roku

INW 271.1.30.2016

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu świetlicy we wsi Daniłowo

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Daniłowo

Zakres prac obejmuje:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,

- podłogi i posadzki,

- okładziny sufitów, ścian i roboty malarskie,

- stolarka okienna i drzwiowa,

- roboty budowlane,

- demontaże,

- instalacja elektryczna,

- roboty elektryczne,

- demontaże,

- instalacja wodno – kanalizacyjna,

- roboty sanitarne.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania – PRZEDMIAR ROBÓT

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Wymagany czas realizacji 30.09.2016 r.

3. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania w kopercie z dopiskiem: „Oferta na remont świetlicy wiejskiej we wsi Daniłowo

2. Termin składania ofert: do 25.08.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3. Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień  30.09.2016 r.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

11. Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Zapytanie ofertowe wraz z zał. nr 1

Zapytanie ofertowe wraz z zał. nr 1 i nr 2 wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-08-17 12:11:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-08-17 12:15:04)
 
 
ilość odwiedzin: 2414958

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X