☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi organizacyjno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych

Wójt Gminy Małkinia Górna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi organizacyjno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych

miejsce pracy: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe magisterskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6) nieposzlakowana opinia,

7) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego,

8) biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

9) minimum dwuletni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

1) zdolność szybkiego przyswajania informacji,

2) dyspozycyjność,

3) umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,

4) odporność na stres,

5) wysoka kultura osobista,

6) doświadczenie w pracy z ludźmi.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) planowanie i sprawowanie nadzoru w zakresie spraw organizacyjnych objętych ustawą o systemie oświaty,

2) udzielenie pomocy merytorycznej dyrektorom szkół i placówek w zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela,

3) prowadzenie rejestru funkcjonujących publicznych szkół i placówek oraz szkół i placówek niepublicznych, które uzyskały wpis do gminnej ewidencji jednostek niepublicznych,

4) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji oświatowych jednostek niepublicznych oraz przygotowywanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,

5) opracowywanie projektu planu sieci publicznych szkół i placówek,

6) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy, a w szczególności:

a) ustalenia planu sieci szkół,

b) tworzenia, likwidowania i przekształcania jednostek oświatowych,

c) nadania statutu nowo tworzonym jednostkom,

d) realizacji zadań określonych przepisami prawa dla organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe.

7) organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej),

8) przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta o powierzeniu stanowiska dyrektora szkoły lub odwołaniu nauczyciela ze stanowiska dyrektora,

9) przygotowywanie projektów umów i porozumień dotyczących współpracy lub współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań oświatowych,

10) nadzór nad realizacją postanowień sądowych i orzeczeń kwalifikacyjnych do spełnienia przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego,

11) realizacja zadań wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela, a zwłaszcza:

a) prowadzenie spraw związanych z ocenianiem pracy dyrektorów szkół i przedszkola,

b) przygotowanie projektu oceny pracy dyrektora,

c) udział w pracach komisji nadającej nauczycielom kolejne stopnie awansu zawodowego,

d) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdanym egzaminie na stopień awansu zawodowego,

e) przygotowywanie decyzji administracyjnych o nadanym awansie zawodowym,

f) prowadzenie postępowania wyjaśniającego od odwołania od decyzji dyrektora jednostki oświatowej w sprawach nadania nauczycielom stopni awansu zawodowego,

g) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Wójta nauczycielom,

12) analizowanie projektów organizacyjnych szkół i placówek przed zatwierdzeniem organizacji roku szkolnego,

13) współdziałanie z Mazowieckim Kuratorem Oświaty i związkami zawodowymi w sprawach wymagających uzgodnień lub opinii,

14) koordynowanie zadań związanych z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli,

15) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,

16) przygotowywanie wniosków o dotacje celowe oraz podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł na realizację zadań oświatowych,

17) pełnienie roli dystrybutora materiałów szkoleniowych i informacyjnych przekazywanych do szkół i placówek przez MEN i Kuratorium Oświaty,

18) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem projektów umożliwiających pozyskiwanie środków pomocowych z Unii Europejskiej przeznaczonych na oświatę,

19) prowadzenie i koordynacja prac związanych z systemem informacji oświatowej na szczeblu gminy,

20) analiza wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego – sporządzanie sprawozdań, naliczanie wysokości dodatków uzupełniających,

21) uzgadnianie wszelkich spraw finansowych z Referatem Budżetowo-Finansowym i Planowania,

22) opracowywanie informacji na stronę internetową Urzędu Gminy z zakresu przydzielonych zadań,

23) przygotowywanie i udostępnianie dokumentów oraz udzielanie wyjaśnień w czasie kontroli zewnętrznych,

24) przygotowywanie dokumentacji w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych z UE i krajowych w zakresie zadań należących do stanowiska pracy. Zadanie realizowane  ścisłej współpracy z Referatem Inwestycji.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy,

4) dyplom ukończenia studiów,

5) posiadane uprawnienia i ukończone kursy,

6) kserokopia dowodu osobistego,

7) kwestionariusz osobowy,

8) oświadczenia kandydata:

a) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku do spraw obsługi organizacyjno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych,

b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

UWAGA

CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w ust. 4 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

Kserokopie świadectw pracy powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ubiegającego się o stanowisko do spraw obsługi organizacyjno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

5. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07 – 320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2016 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „nabór na stanowisko do spraw obsługi organizacyjno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Małkinia Górna zastrzega sobie prawo zakończyć postępowanie konkursowe na stanowisko do spraw obsługi organizacyjno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych  lub je unieważnić w każdym czasie, bez podania przyczyny.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane w Urzędzie Gminy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy       
mgr Bożena Kordek

Wytworzył:
Izabela Szymańska
(2016-08-16)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2016-08-16 14:56:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2016-08-19 00:00:49)
 
 
ilość odwiedzin: 3101963

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X