☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę parkingu przy ul. Kościelnej w Małkini Górnej.

INW 271.1.28 .2016

Małkinia Górna, dnia 08.08.2016

 

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00, fax. 29 74 55 118

mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na przebudowę parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej.

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego na  przebudowę parkingu przy drodze powiatowej  ul. Kościelnej w Małkini Górnej na dz. nr 754/3 o pow.  1630 m2.  

Teren opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest położony w Naturze 2000,

Wykonawca musi opracować mapę do celów projektowych oraz uzyskać prawomocne pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia robót budowlanych jeśli przepisy prawa na to pozwolą) dla ww. zakresu robót objętych projektem

 

2. Dokumentacja swoim zakresem będzie obejmowała w szczególności:

2.1. budowę nawierzchni parkingu:

- podbudowę,

- nawierzchnię z kostki,

2.2. odwodnienie całej powierzchni parkingu

2.3. zaprojektowanie i uzgodnienie zjazdów na parking.

 

3. Dokumentacja obejmuje opracowanie zawierające:

3.1. zapisy w projekcie budowlanym, nie mogą naruszać ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, opinii i pozwoleń wynikających z przepisów. Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3.3. kosztorys inwestorski,

3.4. przedmiar robót,

3.5. ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji,

3.6. w przypadku odprowadzenia wód opadowych uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwolenia wodnoprawnego - jeżeli dotyczy,    

                                      

4. Przed złożeniem projektu budowlanego należy opracować koncepcje rozwiązań technicznych .

Koncepcja musi uzyskać akceptacje Zamawiającego

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

 

6. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonania robót budowlanych.

 

7. Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót z oświadczeniem, że powyższe materiały są kompletne i mogą stanowić podstawę o ubieganie się o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót dla danej inwestycji.

 

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie pisemnej w ilości:

8.1. projekt budowlany – 5 egz.,

8.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.,

8.3. kosztorys inwestorski – 2 egz.,

8.4. przedmiar robót - 2 egz.,

 

9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

Termin realizacji zadania: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawioną przez Wykonawcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 29 644 29 85

 

II.  Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl.

III. Forma złożenia oferty :

1. Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 19.08.2016 roku
do godz. 10:00 w formie : pisemnej (osobiście, listownie) na adres :
Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowania w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na przebudowę parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej”.

 

Załączniki:

1. zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym

2. mapa poglądowa

3. projekt umowy

zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-08-08 12:10:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-08-17 10:45:03)
 
 
ilość odwiedzin: 2419131

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X