☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Witosa polegającej na budowie chodnika

Małkinia Górna, dnia  03.08.2016 roku

INW 271.1.27.2016

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Witosa polegającej na budowie chodnika

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Witosa polegającej na budowie chodnika na działce nr. 2450

W zakres opracowania wchodzą:

- prace przygotowawcze.

- roboty ziemne.

- roboty konstrukcyjne i nawierzchniowe – zjazdy.

- roboty konstrukcyjne i nawierzchniowe chodnik

- roboty wykończeniowe

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania – PRZEDMIAR ROBÓT

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Wymagany czas realizacji 30.08.2016 r.

3. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania w kopercie z dopiskiem: „Oferta na przebudowę drogi gminnej ul. Witosa polegającej na budowie chodnika”

2. Termin składania ofert: do 12.08.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3. Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień  30.08.2016 r.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

11. Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Załącznik nr 3 – Mapa poglądowa

Uwaga: Poniżej został dołączony Projekt Budowlany oraz  STWiORB. Niniejszy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje tylko wykonanie części chodnika na ul. Witosa. Zakres przedstawiony w projekcie budowlanym oraz STWiORB obejmuje budowę całego chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa oraz dróg dojazdowych od ul. Witosa. Budowa dróg dojazdowych jest objęta oddzielnym zamówieniem publicznym.

Projekt budowlany

STWiORB

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-08-04 14:28:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-08-04 14:36:41)
 
 
ilość odwiedzin: 2461638

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X