☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiaru natężęnia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych krzyżujących się z drogami gminnymi.

                                                                                                        Małkinia Górna dnia 03.08.2016 r.

 

  Wójt Gminy Małkinia Górna prosi o złożenie oferty na wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych krzyżujących się z drogami gminnymi wraz z opracowaniem ich metryk.

 

Nazwa i adres zamawiającego

      

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

       07-320 Małkinia Górna

       tel. 29 6448000 fax 29 7455118

       e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest :

 

Wykonanie pomiarów natężenia ruchu na siedmiu przejazdach  linii kolejowej nr 034 Ostrołęka - Małkinia Górna wymienionych niżej :

 

Linia kolejowa nr 034 Ostrołęka – Małkinia Górna

 

1. Przejazd kat. ''D'' km 42,560 – skrzyżowanie z drogą w miejscowości Żachy Pawły gmina Małkinia Górna.

 

2. Przejazd kat. ''D'' km 45,555 – skrzyżowanie z drogą Orło – Niegowiec gmina Małkinia Górna.

 

3. Przejazd kat. ''D''  km 47,414 – skrzyżowanie z drogą w miejscowości  Daniłówka Pierwsza gmina Małkinia Górna

 

4. Przejazd kat. ''D'' km 48,912 – skrzyżowanie z drogą Błędnica – Daniłówka Pierwsza gmina Małkinia Górna.

 

5.Przejazd kat. ''D'' km 50,140 – skrzyżowanie z drogą w miejscowości Kańkowo gmina Małkinia Górna.

 

6. Przejazd kat. ''D'' km 52,880 – skrzyżowanie z ul. Biegańskiego w Małkini Górnej.

 

7. Przejazd kat. ''A'' km 53,939 – skrzyżowanie z wjazdem na stację PKP Małkinia Górna.

 

Pomiar w terenie należy przeprowadzić w miesiącu wrześniu w ciągu dwóch kolejnych dób ( wtorek, środa ), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyniki badań należy dostarczyć w wersji elektronicznej i papierowej. Termin pomiaru należy uzgodnić z zarządcą drogi oraz zarządcą linii kolejowej.

 

Na wymienione przejazdy należy opracować nowe kompletne metryki indywidualnie dla każdego z przejazdów w zakresie przynależnym kompetencjom zarządcy drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 roku – Dz. U. poz. 1744 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Metryki należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej.

 

Forma złożenia oferty:

  

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ( wzór ).

b. Termin składania ofert: do 25.08.2016 do godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3, Pan Rostkowski Stefan.

d. Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 31.10.2016 r.

e. Oferta powinna zawierać cenę brutto i netto.

f. Oferta musi zawierać adres i nazwę wykonawcy, telefon, podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czy podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

g. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcą Pan Rostkowski Stefan tel. 29 – 6442985.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – cena 100%.

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie, wzywając wybranego wykonawcę do zawarcia umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopie odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr 1 w wersji do edycji

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-08-04 12:07:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-08-04 12:14:18)
 
 
ilość odwiedzin: 2419477

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X