☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy drogi gminnej Treblinka - Borowe

INW 271.1.26. 2016                                                                              Małkinia Górna, dnia 03.08.2016

 

 

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy drogi gminnej Treblinka – Borowe.

 

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Treblinka – Borowe.

Zakres robót przewiduje:

- roboty przygotowawcze i ziemne,

- wykonanie warstwa podbudowy (doziarnienie) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm – gr. 10 cm i szerokości zmiennej od 4,8 m do 5,3 m,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm szerokości zmiennej od 4,6 m do 5,1 m,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm szerokości zmiennej od 4,5 m do 5,0 m,

- wykonanie poboczy z pospółki żwirowej,

- roboty wykończeniowe

Szczegółowy zakres robót budowlanych został przedstawiony w załącznikach nr 2, 3, 4.

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 16.08.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13 sekretariat.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30.09.2016 r.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6.1. Zamawiający nie żąda przedstawienia kosztorysów ofertowych na etapie złożenia ofert.

6.2. Wykonawca wezwany do podpisania umowy winien w dniu podpisania umowy dostarczyć kosztorys ofertowy oraz wymagane uprawnienia osób do wykonywania samodzielnych  funkcji technicznych w  budownictwie, w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Adam Pławski tel. 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

11. Załączniki do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Przedmiary robót

Załącznik nr 3 – Projekt budowlany

Załącznik nr 4 - STWiORB

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-08-04 09:18:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-08-04 14:51:58)
 
 
ilość odwiedzin: 2420237

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X