☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy dróg dojazdowych od ul. Witosa

INW 271.1. 25. 2016                                                                             Małkinia Górna, dnia 02.08.2016

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy dróg dojazdowych od ul. Witosa

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg dojazdowych od ul. Witosa na dz. nr 2400, 2375.

Długość projektowanych dróg:

- Odcinek 1 - 63,80 mb,

- Odcinek 2 - 48,80 mb,

Powierzchnia projektowanych dróg: - 562,15 m2

- Odcinek 1 - 323,15 m2,

- Odcinek 2 - 239,00 m2,

- Spadek poprzeczny dróg (jednostronny) - 2%

Konstrukcja drogi:

- Kostka betonowa wibroprasowana (kolor) 20x10 fazowana gr. 8,0 cm

- Podsypka cementowo– piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm

- Podbudowa pomocnicza– kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcja 0-31,5 mm gr. 20cm

- Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie o przepuszczalności k>5m/24h gr. 10cm

- Is>=1.00, E2>=100MPa

Szczegółowy zakres robót budowlanych został przedstawiony w załącznikach nr 2, 3, 4.

Uwaga: Niniejszy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje tylko wykonanie dróg dojazdowych od ul. Witosa na dz. nr 2400, 2375. Zakres przedstawiony w załącznikach 2, 3 tj. projekcie budowlanym oraz STWiORB obejmuje również budowę chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa. Budowa chodnika będzie objęta oddzielnym zamówieniem publicznym.

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 12.08.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13 sekretariat.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30.09.2016 r.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6.1. Zamawiający nie żąda przedstawienia kosztorysów ofertowych na etapie złożenia ofert.

6.2. Wykonawca wezwany do podpisania umowy winien w dniu podpisania umowy dostarczyć kosztorys ofertowy oraz wymagane uprawnienia osób do wykonywania samodzielnych  funkcji technicznych w  budownictwie, w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Adam Pławski tel. 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

11. Załączniki do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym

Załącznik nr 2 - Przedmiary robót

Załącznik nr 3 – Projekt budowlany

Załącznik nr 4 - STWiORB

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-08-03 11:14:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-08-03 11:21:08)
 
 
ilość odwiedzin: 2414951

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X