☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Orle.

Małkinia Górna, dnia  29.07.2016

INW 271.1.22.2016 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Orle.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu remontu łazienek w budynku Szkoły Podstawowej

w Orle

W zakres opracowania wchodzą:

- prace przygotowawcze oraz demontaż starej instalacji hydraulicznej,

- wykonanie nowej instalacji hydraulicznej,

- montaż sanitariatów,

- przygotowanie nawierzchni ścian oraz położenie nowych tynków wraz z malowaniem ścian farbami emulsyjnymi

- wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z wymianą drzwi,

- ułożenie posadzki jednobarwnej z płytek kamionkowych,

- licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania – PRZEDMIAR ROBÓT

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Wymagany czas realizacji 26.08.2016 r.

Oferent powinien do oferty dołączyć kserokopię aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania w kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie remontu łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Orle”

b. Termin składania ofert: do 08.08.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3. Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień  26.08.2016 r.

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

W załączeniu:

 

Formularz oferty – załącznik nr 1

Przedmiar robót – załącznik nr 2

 

Wytworzył:
Aleksandra Socik
(2016-07-29)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2016-07-29 14:28:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2016-07-29 14:29:42)
 
 
ilość odwiedzin: 2415137

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X