☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej ul. Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej.

 


Małkinia Górna: Przebudowa drogi gminnej ul. Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej.
Numer ogłoszenia: 138379 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej ul. Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie następujących elementów: przebudowa układu komunikacyjnego wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem (osobne opracowanie) na posesji Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej,przebudowa przyległej do posesji Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej ulicy Biegańskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem (osobne opracowanie). W zakres przebudowy wchodzą następujące elementy: Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia: rozbiórka elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym nawierzchni betonowych dróg dojazdowych, nawierzchni chodników, starych krawężników,rozbiórka starego ogrodzenia posesji, rozbiórka elementów starej kanalizacji deszczowej, rozbiórka starych słupów z oświetleniem ulicznym (w opracowaniu dot. budowy oświetlenia), wycinka drzew i krzewów, wykonanie wykopów pod nowe elementy kanalizacji deszczowej, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustowymi, wpięcie kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora deszczowego śr. 500mm. w ulicy Biegańskiego, oczyszczenie istniejącego kanału deszczowego po północnej stronie posesji, zasypanie wykonanych elementów kanalizacji deszczowej pospółką z dowozu (wymiana gruntu), wykonanie robót ziemnych - korytowanie pod jezdnie ulic i chodniki, wykonanie przebudowy oświetlenia (osobne opracowanie), ustawienie nowych krawężników na ławach betonowych z oporem, ustawienie obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem, wykonanie podbudowy jezdni ulic wewnętrznych i ulicy dojazdowej przy garażach, wykonanie podbudowy parkingów i wjazdów, wykonanie podbudowy chodników, wykonanie regulacji wysokości istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego terenu, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ulicach wewnętrznych i na drodze dojazdowej przy garażach, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zatokach parkingowych, wykonanie nawierzchni ciągu pieszych z możliwością wjazdu ambulansów i nawierzchni chodników, humusowanie wewnątrz obramowań przy drzewach, Przebudowa ul. Biegańskiego: rozbiórka elementów ulicy, w tym nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej, okrawężnikowania, nawierzchni chodników i zjazdów z wywozem gruzu - zaleca się wywóz do kruszarni w celu powtórnego wykorzystania po przekruszeniu, wycinka drzewa, lipy z wywozem drewna, wykonanie wykopów pod elementy kanalizacji deszczowej - kanały, przykanaliki, studnie rewizyjne i studnie wpustowe, wykonanie elementów kanalizacji deszczowej - odcinków nowego kanału, studni rewizyjnych i studni wpustowych, zasypanie wykonanych elementów kanalizacji deszczowej pospółką z dowozu (wymiana gruntu), wykonanie oświetlenia ulicznego (osobne opracowanie), wykonanie korytowania pod jezdnię, chodniki i zjazdy, wykonanie okrawężnikowania i ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy jezdni, zjazdów i chodników, wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W 50-70, wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50-70, wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W zakresie przedmiotowej inwestycji wykonane będą nowe nawierzchnie ulic wewnętrznych na posesji Ośrodka Zdrowia, ulicy dojazdowej przy garażach i ulicy Biegańskiego. Ulice Biegańskiego i dojazdowa przy garażach stanowią główne ciągi projektowanego układu komunikacyjnego, umożliwiające połączenie ulic wewnętrznych na posesji Ośrodka Zdrowia z istniejącym układem komunikacyjnym Małkini Górnej. Wybudowane elementy poprawią warunki użytkowe i estetykę przedmiotowego terenu, a także zwiększą bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych przy jednoczesnym uporządkowaniu i poprawie płynności ruchu. Poprawione i uporządkowane zostaną również miejsca parkowania pojazdów. Oprócz poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu wykonanie przedmiotowego zagospodarowania terenu z nadaniem poszczególnym elementom odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, a także przebudowa i naprawa odcinków kanalizacji deszczowej, w znacznym stopniu poprawią odwodnienie terenu posesji Ośrodka Zdrowia i ulicy Biegańskiego. Ww czynniki sprawią, że przy polepszeniu warunków i bezpieczeństwa ruchu nastąpi jednoczesne zmniejszenie, w porównaniu do stanu istniejącego, niekorzystnego oddziaływania drogi na środowisko naturalne. Długość poszczególnych odcinków przebudowywanych ulic wyniesie: ulica Biegańskiego - odcinek o długości 280,73m., droga przy garażach - odcinek o długości 104,46m., ulica obwodowa przy Ośrodku Zdrowia - odcinek o długości 130,10m., ulica, łącznik przy Ośrodku Zdrowia, wzdłuż ulicy Biegańskiego - odcinek o długości 59,56m., ulica przy zabudowie szeregowej - odcinek o długości 60,46m., sięgacz przy granicy działki - odcinek o długości 30,03m. Przebudowywana kanalizacja deszczowa, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminę Małkinia Górna, będzie odprowadzała wody deszczowe z terenu działki Ośrodka Zdrowia, ulicy dojazdowej przy garażach oraz z pasa drogowego ulicy Biegańskiego (jak wstanie istniejącym). Przebudowa i budowa kanalizacji związana jest z przebudową nawierzchni dróg na terenie działki Ośrodka Zdrowia oraz przebudową i remontem nawierzchni odcinków ulic przyległych. Miejsce wprowadzenia wód deszczowych do istniejącej w ulicy Biegańskiego kanalizacji deszczowej Dn500 nie zmieni się, zmianie ulegnie jedynie rzędna wprowadzenia kanału deszczowego do istniejącej w ulicy Biegańskiego studni rewizyjnej. Układ kanalizacji deszczowej w rejonie posesji Ośrodka Zdrowia podłączonej do kanału deszczowego śr. 500 w ulicy Biegańskiego składać będzie się z trzech odcinków: odcinek przebudowywany z obniżoną rzędną wylotu do istniejącej kanalizacji Dn500, dł. ok. 100m. po stronie południowej działki wraz z odcinkami sięgaczy o długości ok. 2x23m., odcinek istniejącej kanalizacji deszczowej, przeznaczonej do oczyszczenia z wylotem do projektowanej kanalizacji Dn300, dł. ok. 132m. po północnej stronie budynku Ośrodka Zdrowia, odcinek nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej Dn300 w jezdni drogi przy garażach dł. ok. 102m. z wylotem do istniejącej w ulicy Biegańskiego kanalizacji Dn500 (dobudowana studnia betonowa) wraz z sięgaczami Dn200 wchodzącymi w drogi dojazdowe. Oprócz ww elementów kanalizacji deszczowej w rejonie posesji Ośrodka Zdrowia projekt przewiduje również wydłużenie istniejącego kanału deszczowego na odcinku o średnicy śr. 300mm. biegnącego w ulicy Biegańskiego o długość 94m. Zakres realizacji całego przedsięwzięcia przedstawiono w części graficznej. Budowa oświetlenia terenu w rejonie Ośrodka Zdrowia, ulice Biegańskiego w Małkini Górnej. Celem inwestycji jest projekt oświetlenia terenu i oświetlenia drogowego będącego elementem projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej. Zakres inwestycji: demontaż latarni parkowej wraz z kablem zasilającym - 8kpl, demontaż oprawy oświetleniowej zawieszonej na słupie linii napowietrznej - 4kpl, zawieszenie kompletnie wyposażonej szafy SON na słupie linii napowietrznej - 1szt 4, wykonanie przyłącza kablem typu YAKXS 4x35mm2 do szafy SON - 1szt , montaż kompletnej latarni oświetleniowej o wys. 5m z oprawą LED 51W - 29szt , montaż kompletnej latarni oświetleniowej o wys. 9m z wysięgnikiem 1,2m i oprawą LED 75W - 10szt, budowa kablowej linii oświetleniowej typu YAKXS 4x25mm2 - 732m-888m, ułożenie razem z linią kablową bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 - 732m-810m Szczegółowo technologię robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych stanowiących odrębne opracowanie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-8, 74.22.50.00-2, 28.83.00.00-9, 45.23.14.00-9, 45.31.11.00-1, 45.31.61.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie składania ofert. 2. Dopuszczalne formy wniesienia wadium: a) w pieniądzu, numer konta zamawiającego Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej o/ w Małkini Górnej 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancja bankowa, d) gwarancja ubezpieczeniowa, e) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nt 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) 3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjęty zostanie termin znalezienia się środków finansowych na rachunku Zamawiającego (uznania rachunku Zamawiającego). 4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie: a) potwierdzenie wpłaty lub przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego, w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy lub wykonawcę b) potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art.45 ust.6 u stawy Pzp- w formie oryginału dołączonego do oferty 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert, który został wykluczony z postępowania, którego oferta została odrzucona 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • uwzględniając specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający w tym zakresie nie określa warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wykonał i prawidłowo ukończył roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie dwóch robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każda

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • uwzględniając specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający w tym zakresie nie określa warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponował będzie co najmniej jedną osobą będącą Kierownikiem Budowy, posiadającą następujące kwalifikacje: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót, liczone od dnia uzyskania uprawnień, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

druk oferty, potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT; b) konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, wskazanego we wzorze umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy lub zmianami umowy z Wykonawcą mającymi wpływ na termin wykonania niniejszego zamówienia; c) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej; d) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich; e) konieczności zmiany terminów związanej z zapewnieniem finansowania zamówienia; f) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego; g) wystąpienia koniecznych zamiennych rozwiązań podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora nadzoru danej branży; h) zmiany Kierownika budowy, zgodnie z § 6 ust. 4 niniejszej umowy, i) zmiany podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy w przypadku niedopełnienia obowiązków przez tego podwykonawcę z zastrzeżeniem postanowień § 7 i 8 (projektu umowy - załącznik nr 5 do SIWZ), jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa, j) zmiana zakresu robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna pok. Nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna pok. Nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROW 2014 - 2020, działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1 – wzór oferty

załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 3  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania                         

załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów

załącznik nr 5 – wzór umowy

załącznik nr 6 – wykaz robót budowlanych

załącznik nr 7 – projekt budowlany przebudowy ul. Biegańskiego i zagospodarowania terenu wokół Ośrodka Zdrowia

załącznik nr 8 – projekt budowlany – branża elektryczna

załącznik nr 9 - przedmiary

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

WAŻNE dodatkowa informacja dot. kosztorysów ofertowych

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-07-15 11:51:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-07-22 13:44:07)
 
 
ilość odwiedzin: 3101249

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X