☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na dostawę namiotów zewnętrznych oraz banera informacyjnego.

INW 271.1.19.2016                                                                                      Małkinia Górna, dnia 08.07.2016

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na dostawę namiotów zewnętrznych oraz banera informacyjnego.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa namiotów zewnętrznych oraz banera informacyjnego.

W zakres opracowania wchodzi:

-  dostawa i transport na koszt Wykonawcy nowych namiotów zewnętrznych oraz banera informacyjnego, nie posiadających wad i oznak użytkowania

- przekazanie przedmiotu zamówienia protokolarnie przy udziale Zamawiającego

Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące

Wymagany czas realizacji 12.08.2016 r.

Oferent powinien do oferty dołączyć wizualizację proponowanych elementów. Wizualizacja powinna zawierać rysunek poglądowy, wymiary każdego elementu oraz użyte materiały.

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 15.07.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3. Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 12.08.2016 r.

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji do edycji

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-07-11 10:19:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-07-11 10:22:35)
 
 
ilość odwiedzin: 2417008

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X