☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na przebudowę drogi gminnej Małkinia Mała - Przewóz

2016                                                               Małkinia Górna, dnia 07.07.2016 r.

 

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00

fax. 29 74 55 118

mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

I.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na przebudowę drogi gminnej Małkinia Mała – Przewóz od nr 42A do 56A.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej  o długości ok. 350 mb na działce o nr 59 (obręb Małkinia Mała - Przewóz).  Początek projektowanej trasy musi nawiązywać do istniejącej drogi gminnej o nawierzchni żwirowej znajdującej się na działce nr 72 (dokumentacja na przebudowę drogi gminnej na działce  nr 72 do wglądu  w UG). Teren inwestycji znajduje się w Naturze 2000 Dolina Dolnego Bugu.

 

 1. Dokumentacja swoim zakresem będzie obejmowała w szczególności:

2.1. przebudowę nawierzchni jezdni i pasa drogowego:

- podbudowa,

- nawierzchnia: kostka brukowa grubość 8cm,

2.2. odwodnienie całego odcinka drogi,

2.3. zaprojektowanie zjazdów do posesji – jeżeli dotyczy.

2.4. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad wykonaniem robót, bez dodatkowej zapłaty.

 1. Dokumentacja obejmuje opracowanie zawierające:

        3.1. projekt budowlany w zakresie wymaganym przepisami prawa, nie może naruszać                                                        

       ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji, zgłoszenia robót budowlanych, uzgodnień opinii i pozwoleń wynikających z przepisów m.in. Lasy Państwowe.

Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3.3. kosztorys inwestorski,

3.4. przedmiar robót,

3.5. ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji,

3.6. w przypadku odprowadzenia wód opadowych uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwolenia wodno prawnego, jeżeli dotyczy,     

                                     

 1. Zamawiający  nie posiada mapy do celów projektowych.

 

 1. Przed złożeniem projektu budowlanego należy opracować koncepcję rozwiązań technicznych .

Koncepcja musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

 

 1.  Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

 

 1. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

 

 1. Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do zgłoszenia wraz z oświadczeniem, że powyższe materiały są kompletne.

 

 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie pisemnej w ilości:

9.1. projekt budowlany – 5 egz.,

9.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.,

9.3. kosztorys inwestorski – 1 egz.,

9.4. przedmiar robót - 2 egz.,

 

 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

Termin realizacji zadania: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawioną przez Wykonawcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 29 644 29 85

 

II.  Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl.

III. Forma złożenia oferty :

 1. Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 19.07.2016
  do godz. 10:00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres :
  Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na przebudowę drogi gminnej Małkinia Mała- Przewóz”.

 


Załączniki:

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym w wersji do edycji

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Projekt umowy

Mapa poglądowa

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-07-08 13:05:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-07-08 14:29:29)
 
 
ilość odwiedzin: 2463948

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X