☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 23.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wiat przystankowych.

Małkinia Górna, dnia 28.06.2016

 

INW 271.1.9.2016                                                                                          

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wiat przystankowych.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Małkinia Górna.

W zakres opracowania wchodzi:

-  dostawa, transport oraz montaż na koszt Wykonawcy wiat przystankowych, nie posiadających wad i oznak użytkowania

- przekazanie przedmiotu zamówienia protokolarnie przy udziale Zamawiającego

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Wymagany czas realizacji 20.08.2016 r.

Oferent powinien do oferty dołączyć karty techniczne proponowanych elementów. Karta techniczna powinna zawierać rysunek poglądowy, wymiary każdego elementu oraz użyte materiały.

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 06.07.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 20.08.2016 r.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji do edycji

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-06-30 11:09:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-06-30 11:18:20)
 
 
ilość odwiedzin: 2540521

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X