☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na ul. 15 Sierpnia i 11 Listopada w Małkini Górnej.

INW 271.1.16.2016                                                                  Małkinia Górna dnia 28.06.2016 r.                                                                    

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na ul. 15 Sierpnia i 11 Listopada w Małkini Górnej.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na ul. 15 Sierpnia i 11 Listopada w Małkini Górnej.

Zakres prac obejmuje: opracowanie map do celów projektowych, projekt budowlany, kosztorys inwestorski, kosztorys „ślepy”, książkę przedmiarów, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę.

Szczegółowy zakres zamówienia w Załączniku nr 2 i nr 3.

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 11.07.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień – 60 dni od dnia podpisania umowy.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy (wzór umowy Załącznik nr 4), oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl

10. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopię odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.

11. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Mapa poglądowa z zakresem opracowania

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-06-29 10:29:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-07-01 14:03:07)
 
 
ilość odwiedzin: 2420134

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X