☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Małkinia Górna
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora  Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej,
ul. Przedszkolna 2 prowadzonego przez Gminę Małkinia Górna.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

§ 1. Stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który łącznie spełnia następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobra ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

 – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną,o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późń. zm.);

§ 2. Stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu i spełnia wymagania określone w  § 1pkt 2-9.

§ 3. Stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.) spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

§ 4.  Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

b) stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.);

10) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późń. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym  (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

§ 5. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

§ 6. Na żądanie komisji konkursowej, kandydaci zobowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, o których mowa w pkt: 2, 4, 5, 10 i 11.

§ 7. W przedszkolu nie ma innego stanowiska kierowniczego sprawowanego przez nauczyciela.

§ 8.1. Oferty w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i informacją

,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej” oraz dopiskiem ,,Nie otwierać” należy składać:

1) w sekretariacie  Urzędu Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1 w dniach i godzinach pracy urzędu lub

2) przesłać przesyłką pocztową na adres: Urząd Gminy, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna – w terminie do 6 lipca 2016 r., godz. 1600.

2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tutejszego Urzędu.

§ 9. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Małkinia Górna.

§ 10. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - listownie oraz telefonicznie w przypadku podania przez kandydata numeru telefonu.

§ 11. Ogłoszenie zamieszcza się w dniu 22 czerwca 2016 r.

Wójt Gminy   
Bożena Kordek

Wytworzył:
Małgorzata Biegaj
(2016-06-22)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2016-06-22 14:27:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2016-06-22 14:28:22)
 
 
ilość odwiedzin: 3103472

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X