☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Małkinia Dolna oraz budowę chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Błędnica

INW 271.1.12 .2016

Małkinia Górna, dnia 21.06.2016

 

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00, fax. 29 74 55 118

mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Małkinia Dolna oraz  budowę chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Błędnica.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

Zadanie 1. wykonanie projektu budowlanego na  budowę chodnika w ciągu drogi gminnej dz. nr 59, obręb geodezyjny Małkinia Dolna o długości ok. 1300,00 mb. Początek projektowanej trasy musi nawiązywać do istniejącego chodnika drogi wojewódzkiej 627. Koniec opracowania przy dz. nr 13/1 obręb geodezyjny Małkinia Dolna (koniec zabudowań). Teren opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położony w Naturze 2000 Puszcza Biała.

Zamawiający nie posiada map do celów projektowych.

 

Zadanie 2. wykonanie projektu budowlanego na  budowę chodnika w ciągu drogi gminnej dz. nr  235 , obręb geodezyjny Błędnica o długości ok. 2 100,00 mb. Początek projektowanej trasy musi nawiązywać do projektowanego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 627 opracowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Koniec opracowania – do drogi gminnej o nr dz. 234. Teren opracowania jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz położony jest w pobliżu obszaru Naturze 2000 Puszcza Biała,

Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych.

 

2. Dokumentacja swoim zakresem będzie obejmowała w szczególności:

2.1. budowę nawierzchni chodników:

- podbudowę,

- nawierzchnię z kostki,

2.2. zaprojektowanie zjazdów do posesji.

 

3. Dokumentacja obejmuje opracowanie zawierające:

3.1. zapisy w projekcie budowlanym, nie mogą naruszać ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, opinii i pozwoleń wynikających z przepisów. Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3.3. kosztorys inwestorski,

3.4. przedmiar robót,

3.5. ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji,

3.6. w przypadku odprowadzenia wód opadowych uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwolenia wodnoprawnego - jeżeli dotyczy,                                            

4. Przed złożeniem projektu budowlanego należy opracować koncepcje rozwiązań technicznych .

Koncepcja musi uzyskać akceptacje Zamawiającego

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

 

6. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

 

7. Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót z oświadczeniem, że powyższe materiały są kompletne i mogą stanowić podstawę o ubieganie się przez Zamawiającego o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót dla danej inwestycji.

 

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie pisemnej w ilości:

8.1. projekt budowlany – 5 egz.,

8.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.,

8.3. kosztorys inwestorski – 2 egz.,

8.4. przedmiar robót - 2 egz.,

 

9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

Termin realizacji zadania: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawioną przez Wykonawcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 29 644 29 85

 

II.  Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl.

III. Forma złożenia oferty :

1. Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 30.06.2016 roku
do godz. 10:00 w formie : pisemnej (osobiście, listownie) na adres :
Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowania w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Małkinia Dolna oraz  budowę chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Błędnica.”

 

Załączniki:

zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym

        mapa poglądowa - zadanie 1 chodnik Małkinia Dolna

        mapa poglądowa - zadanie 2 chodnik Błędnica

        projekt umowy

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-06-22 08:36:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-06-22 08:42:31)
 
 
ilość odwiedzin: 2415052

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X