☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na budowę drogi gminnej relacji Błędnica Małkinia Dolna.

INW 271.1.11.2016                                                  Małkinia Górna, dnia 21.06.2016 roku.

 

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00

fax. 29 74 55 118

mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na budowę drogi gminnej relacji Błędnica – Małkinia Dolna.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego na budowę drogi gminnej  o długości ok. 1460 mb. Początek projektowanej trasy musi nawiązywać do istniejącej drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej znajdującej się na działce nr 235, obręb Błędnica. Koniec trasy włączenie do drogi wojewódzkiej nr 627, w miejscowości Małkinia Dolna. Teren opracowania jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Błędnica. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Małkinia Dolna. Włączenie do drogi wojewódzkiej nr 627 położone jest w pobliżu obszaru Naturze 2000 Puszcza Biała.
 2. Dokumentacja swoim zakresem będzie obejmowała w szczególności:

2.1. przebudowę nawierzchni jezdni i pasa drogowego:

- podbudowa,

- nawierzchnia bitumiczna,

2.2. odwodnienia całego odcinka drogi,

2.3. zaprojektowanie zjazdów do posesji.

2.4.pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad wykonaniem robót bez dodatkowej zapłaty.

 1. Dokumentacja obejmuje opracowanie zawierające:

 

        3.1. projekt budowlany w zakresie wymaganym przepisami prawa, nie może naruszać                                                        

       ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowę, uzgodnień opinii i pozwoleń wynikających z przepisów m.in. z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3.3. kosztorys inwestorski,

3.4. przedmiar robót,

3.5. ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji,

3.6. w przypadku odprowadzenia wód opadowych uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwolenia wodnoprawnego - jeżeli dotycz,                                           

 1. Wykonanie map do celów projektowych.
 2. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie „spec ustawy drogowej”.
 3. Wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz geodezyjne załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 4. Przed złożeniem projektu budowlanego należy opracować koncepcje rozwiązań technicznych .

Koncepcja musi uzyskać akceptacje Zamawiającego

 1.  Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

 

 1. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

 

 1. Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do wniosku o wydanie decyzji wraz z oświadczeniem, że powyższe materiały są kompletne i mogą stanowić podstawę o ubieganie się przez Zamawiającego o decyzję ZRID.

 

 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie pisemnej w ilości:

10.1. projekt budowlany – 5 egz.,

10.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.,

10.3. kosztorys inwestorski – 2 egz.,

10.4. przedmiar robót - 2 egz.,

 

 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

Termin realizacji zadania: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawioną przez Wykonawcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 29 644 29 85

II.  Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl.

III. Forma złożenia oferty :

 1. Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 29.06.2016 roku
  do godz. 10:00 w formie : pisemnej (osobiście, listownie) na adres :
  Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowania w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na budowę drogi gminnej relacji Błędnica – Małkinia Dolna”.

 

 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz przedłużenie terminu składania ofert

Załączniki:

zapytanie ofertowe wraz formularzem ofertowym

        mapa poglądowa

        projekt umowy

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-06-21 13:15:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-06-27 11:15:34)
 
 
ilość odwiedzin: 2461625

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X