☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, budowę chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Witosa oraz przebudowę dróg do

INW 271.1.10 .2016

Małkinia Górna, dnia 21.06.2016

 

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00, fax. 29 74 55 118

mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, budowę chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Witosa  oraz przebudowę dróg dojazdowych od ul. Witosa.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

Zadanie 1. wykonanie projektu budowlanego na  budowę chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Wyszyńskiego dz. nr 2679, 2599, 2521, o długości ok. 430 mb. Początek projektowanej trasy musi nawiązywać do istniejącej chodnika drogi gminnej ul. Konstytucji 3 Maja (dz. nr 2714) z włączeniem do grogi gminnej ul. Konopnickiej (dz. nr 2632), drogi gminnej ul. Słowackiego (dz. nr 2562), i drogi gminnej ul. Żeromskiego (dz. nr  2486) koniec opracowania. Teren opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest położony w Naturze 2000.

Zamawiający posiada mapy do celów projektowych.

 

Zadanie 2. wykonanie projektu budowlanego na  budowę chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Witosa  dz. nr 2450 o długości ok. 420 mb. Początek projektowanej trasy musi nawiązywać do istniejącej chodnika drogi gminnej ul. Kochanowskiego (dz. nr 2449) z włączeniem do grogi gminnej ul. 11 Listopada (dz. nr 2395) i drogi powiatowej ul. Jana Pawła II (dz. nr  2382, 2346) koniec opracowania oraz wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg dojazdowych do posesji (dz. nr 2400, 2375) od ul. Witosa (dz. nr 2450). Teren opracowania jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest położony w Naturze 2000,

Zamawiający posiada mapy do celów projektowych dla dróg dojazdowych do posesji (dz. nr 2400, 2375). Należy opracować mapę do celów projektowych dla dz. nr 2450 ul. Witosa

 

2. Dokumentacja swoim zakresem będzie obejmowała w szczególności:

2.1. budowę nawierzchni chodników i dróg dojazdowych:

- podbudowę,

- nawierzchnię z kostki,

2.2. odwodnienie całego odcinka dróg dojazdowych (dz. nr 2400, 2375),

2.3. zaprojektowanie zjazdów do posesji – jeżeli dotyczy.

 

3. Dokumentacja obejmuje opracowanie zawierające:

3.1. zapisy w projekcie budowlanym, nie mogą naruszać ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, opinii i pozwoleń wynikających z przepisów. Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3.3. kosztorys inwestorski,

3.4. przedmiar robót,

3.5. ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji,

3.6. w przypadku odprowadzenia wód opadowych uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwolenia wodnoprawnego - jeżeli dotyczy,                                           

4. Przed złożeniem projektu budowlanego należy opracować koncepcje rozwiązań technicznych .

Koncepcja musi uzyskać akceptacje Zamawiającego

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

 

6. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

 

7. Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót z oświadczeniem, że powyższe materiały są kompletne i mogą stanowić podstawę o ubieganie się przez Zamawiającego o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót dla danej inwestycji.

 

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie pisemnej w ilości:

8.1. projekt budowlany – 5 egz.,

8.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.,

8.3. kosztorys inwestorski – 2 egz.,

8.4. przedmiar robót - 2 egz.,

 

9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

Termin realizacji zadania: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawioną przez Wykonawcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 29 644 29 85

 

II.  Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl.

III. Forma złożenia oferty :

1. Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 28.06.2016 roku
do godz. 10:00 w formie : pisemnej (osobiście, listownie) na adres :
Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowania w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, budowę chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Witosa  oraz przebudowę dróg dojazdowych od ul. Witosa”.

 

Załączniki:

zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy

        mapa poglądowa - zadanie 1

        mapa poglądowa - zadanie 2

        projekt umowy

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-06-21 13:07:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-06-21 13:11:44)
 
 
ilość odwiedzin: 2420230

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X