☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 23.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń zabawowych

INW 271.1.07.2016                                                                                      Małkinia Górna, dnia 10.06.2016

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń zabawowych

na terenie Gminy Małkinia Górna

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na terenie gminy Małkinia Górna.

W zakres opracowania wchodzi:

-  dostawa oraz montaż nowych urządzeń zabawowych, nie posiadających wad i oznak użytkowania

- przekazanie przedmiotu zamówienia protokolarnie przy udziale Zamawiającego

Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy

Wymagany czas realizacji 31.07.2016 r.

Do oferty dołączyć należy kartę techniczną każdego urządzenia zabawowego, zawierającą rysunek poglądowy, wymiary każdego elementu oraz użyte materiały.

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 20.06.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 31.07.2016 r.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę

do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia w przypadku braku wystarczających środków finansowych.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pełna treść zapytania ofertowego w wersji do edycji

Pełna treść zapytania ofertowego pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-06-11 11:39:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-06-15 14:01:40)
 
 
ilość odwiedzin: 2540514

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X