☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie przyłacza wodociagowego w Małkini Górnej

INW 271.1.08.2016                                                                             Małkinia Górna, dnia 08.06.2016

 

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy przyłącza wodociągowego w Małkini Górnej.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest wykonanie przebudowy przyłącza wodociągowego w Małkini Górnej DN40mm na działkach nr 1105/2, 1105/3, 1105/4, 1105/10, 1105/11, 1105/12 w obrębie geodezyjnym Małkinia Górna.

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych został przedstawiony w załącznikach nr 2, 3, 4, 5, 6.

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 16.06.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13 sekretariat.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30.06.2016 r.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6.1. Zamawiający nie żąda przedstawienia kosztorysów ofertowych na etapie złożenia ofert.

6.2. Wykonawca wezwany do podpisania umowy winien w dniu podpisania umowy dostarczyć kosztorys ofertowy oraz wymagane uprawnienia osób do wykonywania samodzielnych  funkcji technicznych w  budownictwie, w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

11. Załączniki do zapytania ofertowego.

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Przedmiary robót

- Załącznik nr 3 - Opis techniczny

- Załącznik nr 4 – Projekt zagospodarowania

- Załącznik nr 5 – Uzgodnienia i oświadczenia

- Załącznik nr 6 - Projekt umowy

 

UWAGA: zmiana terminu składania ofert.

Termin składania ofert: do 16.06.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13 sekretariat.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-06-09 09:58:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-06-10 09:19:49)
 
 
ilość odwiedzin: 2461563

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X