☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej. Etap I i Etap II.

Małkinia Górna dnia  01.06.2016

INW.271.1.07.2016                                                                  

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania  pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej. Etap I i Etap II

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

                Zamówienie obejmuje: stałą kontrolę prowadzonych robót budowlanych, kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym, udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, udział w przeglądach pogwarancyjnych i po upływie okresu rękojmi. Obowiązkowa obecność inspektora na placu budowy co drugi dzień, potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. Nr 1409, z późn. zm.) tj.: reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonanych robót  i ze szczególnym uwzględnieniem wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Zakres robót budowlanych obejmuje: dwa etapy budowy sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami w Małkini Górnej. Początek opracowania (włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej) przy ul. Piaski. Zakończenie opracowania przepompownia ścieków na ul. 1 Maja (przepompownia P3). W zakresie opracowania jest przejście pod torami linii kolejowej Warszawa – Białystok ((projekt budowlany dot. przejścia pod torami kolejowymi oraz przebieg przez działki PKP stanowi odrębne opracowanie).

Projekt obejmuje wykonanie następujących elementów:

Sieć Etap I

1 Sieć kanalizacyjna L=1623,5 m

1.1 Sieć kanalizacji grawitacyjnej L=947,4 m

1.1.1 Kanał grawitacyjny KG5 L=442,4 m

1.1.2 Kanał grawitacyjny KG5.1 L=37,9 m

1.1.3 Kanał grawitacyjny KG6 L=293,6 m

1.1.4 Kanał grawitacyjny KG7 L=24,9 m

1.1.5 Kanał grawitacyjny KG8 L=4,2 m

1.1.6 Kanał grawitacyjny KG9 L=2,4 m

1.1.7 Przyłącze zbiorcze PZ1 L=107,6 m

1.1.8 Przyłącze zbiorcze PZ2 L=34,4 m

1.2 Sieć kanalizacji tłocznej L=263,3 m

1.2.1 Kanał tłoczny KT4 L=77,4 m

1.2.2 Kanał tłoczny KT5 L=2,7 m

1.2.3 Kanał tłoczny KT6 L=97,3 m

1.2.4 Kanał tłoczny KT7 L=85,9 m

1.3 Pompownie ścieków P4, P5, P6, P7

1.4 Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej 47 szt., L=412.8 m

1.4.1 Odgałęzienia od kanału KG5 21 szt., L=204,8 m

1.4.2 Odgałęzienia od kanału KG5.1 3 szt., L=4,1 m

1.4.3 Odgałęzienia od kanału KG6 16 szt., L=187,7 m

1.4.4 Odgałęzienia od kanału KG9 2 szt., L=2,6 m

1.4.5 Odgałęzienia od pompowni P7 1 szt., L=1,4 m

1.4.6 Odgałęzienia od przyłącza zbiorczego PZ1 3 szt., L=10,6 m

1.4.7 Odgałęzienia od przyłącza zbiorczego PZ2 1 szt., L=1,6 m

2 Sieć wodociągowa L=45,9 m

2.1 Przebudowa wodociągu L=45,9 m

2.2 Przepięcie przyłączy wodociągowych 2 szt.

3 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni

3.1 Kanał grawitacyjny KG5, KG 5.1, KG6, KG7, KG8, KG9, z odgałęzieniami

3.2 Przyłącze zbiorcze PZ1, PZ2  z odgałęzieniami

3.3 Kanał tłoczny KT4, KT5, KT6, KT7

4 Zasilanie elektryczne pompowni P4, P5, P6, P7

Sieć Etap II

1 Sieć kanalizacyjna L=1204,9 m

  1. Sieć kanalizacji grawitacyjnej L=538,3 m

1.1.2 Kanał grawitacyjny KG4 L=115,4 m

1.2 Sieć kanalizacji tłocznej L=565,2 m

1.2.1 Kanał tłoczny KT2 L=547,6 m

1.2.2 Kanał tłoczny KT3 L=17.6 m

1.3 Pompownie ścieków P2, P3

1.4 Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej 21 szt., L=101,4 m

1.4.1 Odgałęzienia od kanału KG1.1 19 szt., L=94,9 m

1.4.2 Odgałęzienia od kanału KG4 2 szt., L=6,5 m

2 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni

2.1 Kanał grawitacyjny KG1.1, KG4,  z odgałęzieniami

2.2 Kanał tłoczny KT2, KT3

3 Zasilanie elektryczne pompowni P2, P3.

Przyłącza Etap I

1. Przyłącza kanalizacji sanitarnej w obrębie działek prywatnych 30 szt., L=657,0 m

1.1 Przyłącza od kanału KG5 - 15 szt., L=336.0 m

1.2 Przyłącza od kanału KG5.1 - 3 szt., L=96,5 m

1.3 Przyłącza od kanału KG6 - 14 szt., L=150,0 m

1.4 Przyłącza od kanału KG9 - 1 szt., L=6,5 m

1.5 Przyłącza od pompowni P7 - 1 szt., L=12,0 m

1.6 Przyłącza od przyłącza zbiorczego PZ1 - 5 szt., L=47,5 m

1.7 Przyłącza od przyłącza zbiorczego PZ2 - 1 szt., L=8,5 m

Przyłącza Etap II

1 Przyłącza kanalizacji sanitarnej w obrębie działek prywatnych 19 szt., L=137,0 m

  1. Przyłącza od kanału KG1.1 - 12 szt., L=92,5 m
  2. Przyłącza od kanału KG4 - 7 szt., L=44,5 m

Kanały sanitarne zaprojektowano w pasie dróg publicznych oraz dróg i działek właścicieli

instytucjonalnych i prywatnych w m. Małkinia Górna gm. Małkinia Górna, pow. ostrowski.

- kanałów grawitacyjnych PVC śr. 200mm, kanałów grawitacyjnych PVC śr. 250mm, kanałów grawitacyjnych PVC śr. 315mm oraz kanałów grawitacyjnych śr. 200mm z rur dwuwarstwowych PE100 przeznaczonych do metody bezwykopowej. Przewidziano również budowę kanałów tłocznych z rur PE100 śr. 90mm, kanałów tłocznych z rur PE100 śr. 110mm oraz kanałów tłocznych z rur PE100 śr. 140mm.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej włączona będzie do istniejącego kanału grawitacyjnego w ul. Piaski.

Kanały sanitarne

Kolektory grawitacyjne projektuje się z rur śr.200x5,9mm, śr. 250x7,3mm oraz śr. 315x9,2mm PVC klasy S ze ścianką litą - jednorodną (bez warstw) o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2 dostosowanych do pracy w środowisku ścieków komunalnych, zgodne z opinią PKN nt rur litych, z wydłużonym kielichem pod drogami. Poprzeczne przejścia pod nawierzchnią asfaltową przewidziano metodą bezwykopową w rurach osłonowych stalowych śr. 406,4x8,8mm oraz śr. 323,9x8,8mm. Wszystkie rury i kształtki zgodne z Polską Normą PN-EN 1401-01:1999. Kanały tłoczny projektuje się z rur PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4mm, Dz110x6,6mm oraz Dz140x8,3mm łączonych przez zgrzewania doczołowe elektrooporowe. Stosować rury w kolorze brązowym.

Dopuszcza się budowę kanału tłocznego metodą bezwykopową pod warunkiem zastosowania rur dwuściennych PE100, SDR11 PN16 w kolorze zielonym.

Odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej

Odgałęzienia kanalizacyjne projektuje się z rur PVC typ S łączonych na uszczelki gumowe, ze ścianką jednorodną litą, o średnicy zewnętrznej 160 mm i układane ze spadkiem wynoszącym i ≥ 1,5 % oraz o średnicy zewnętrznej 200 mm ze spadkiem i ≥ 0,5%. Poprzeczne przejścia pod nawierzchnią asfaltową przewidziano metodą bezwykopową w rurach osłonowych stalowych śr. 219,1x8,8mm. W projekcie odgałęzienia kanalizacyjne przyjmuje się wykonać w pasie drogowym ulic a także w obrębie dróg i działek właścicieli instytucjonalnych i prywatnych do granicy posesji. Trasy odgałęzień kanalizacyjnych zaprojektowano w uzgodnieniu z właścicielami posesji. Włączenie odgałęzienia do kolektora projektuje się poprzez studnie rewizyjno-połączeniowe, Śr.1200mm, śr. 1000mm i śr. 425mm lub w trójniki kanalizacyjne PVC redukcyjne śr. 200/160, Śr. 250/160 i śr. 315/160.

Studnie rewizyjno-połączeniowe

Uzbrojenie kanałów grawitacyjnych z PVC stanowić będą studnie rewizyjne tworzywowe Śr. 425mm i śr. 1000mm oraz betonowe śr. 1200mm, z niecentrycznym wejściem z włazami żeliwnymi ciężkimi śr. 600mm typu D (w drogach i na podjazdach) o nośności 40 t zgodne z Polską Normą PN-EN-124:2000. Stosować włazy żeliwne z uszczelką i zamkiem. Wszystkie przejścia kanałów przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej oraz eksfiltrację ścieków.

Studnia rozprężna

Włączenie projektowanych kanałów tłocznych do projektowanych i istniejących kanałów grawitacyjnych zrealizowane zostanie poprzez studnię rozprężną typ I i II. Typ I przewidziano przy włączeniu kanału tłocznego powyżej kanału grawitacyjnego, typ II w przypadku włączenia na tym samym poziomie. Zaprojektowano studnię rozprężną z kręgów betonowych śr. 1200mm, z niecentrycznym wejściem z włazami żeliwnymi ciężkimi śr. 600mm typu o nośności 40 t zgodne z Polską Normą PN-EN-124:2000. Wyjątek stanowi studnia rozprężna SR4, którą zaprojektowano z kręgów betonowych DN1000mm z uwagi na ograniczone miejsce. Stosować właz żeliwny z uszczelką i zamkiem. W dolnej części studni,

na ścianie należy zamocować blachę o gr. min. 5mm i wymiarach 40 x 60 cm. Wlot kanału tłocznego do studni należy skierować poprzez kolano 45o na blachę lub dno studni. W ten sposób dopływające pod ciśnieniem ścieki sanitarne wytracą energię nie niszcząc ściany studni i odprowadzone zostaną grawitacyjnie do projektowanych i istniejących kanałów grawitacyjnych.

Studnia odpowietrzająca

W najwyższym punkcie kanału tłocznego zaprojektowano studnię odpowietrzającą. Umożliwi ona odprowadzenie z kanału gazów wytrącających się ze ścieków i zbierających w tym punkcie. Zaprojektowano studnie odpowietrzające z kręgów betonowych śr. 1000mm i śr. 1200mm, z niecentrycznym wejściem z włazami żeliwnymi ciężkimi śr. 600mm typu o nośności 40 t zgodne z Polską Normą PN-EN-124:2000. Stosować właz żeliwny z uszczelką i zamkiem. Wyposażenie studni stanowić będzie trójnik żeliwny kołnierzowy o średnicy zgodnej z kanałem tłocznym i odejściem DN80, króciec żeliwny kołnierzowy DN80 L=100mm, zasuwa kołnierzowa DN80 oraz zawór odpowietrzająco-napowietrzający, żeliwny o połączeniu kołnierzowym. Połączenie armatury z kanałem tłocznym poprzez kołnierze do rur PE. Stosować armaturę z żeliwa sferoidalnego.

Studnie rewizyjne na kanałach tłocznych

Uzbrojenie kanałów tłocznych z PE100 stanowić będą studnie rewizyjne włazowe betonowe Śr. 1200mm, z niecentrycznym wejściem z włazami żeliwnymi ciężkimi śr. 600mm typu D (w drogach i na podjazdach) o nośności 40 t zgodne z Polską Normą PN-EN-124:2000. Stosować włazy żeliwne z uszczelką i zamkiem. Wyposażenie studni stanowić będzie trójnik żeliwny do rur PE o średnicy zgodnej z kanałem tłocznym i odejściem DN80 zamkniętym kołnierzem żeliwnym ślepym o średnicy DN80. Wszystkie przejścia kanałów przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej oraz eksfiltrację ścieków.

Przepompownia ścieków

Pompownie należy dostarczyć jako kompletne, monolityczne urządzenie wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza się jedynie montaż szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy. Pompownie należy posadowić na płycie fundamentowej.

Zbiorniki betonowe pompowni 300KN i 120KN zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F?150 spełniającego wymagania normy PN?EN 1917, posiadają aprobatę techniczną IBDiM oraz ITB.

Szafy sterowniczej – TYP 2P

Przebudowa wodociągu

Ze względu na kolizję z projektowana kanalizacją sanitarna wynikła konieczność przebudowy sieci wodociągowej w pasie drogi dz. nr ewid. 994 obr. 0013 Małkinia Górna. Projektowana przebudowa wodociągu będzie włączona w istniejącą sieć wodociągową DN90.

- Profil przebudowy wodociągu

Średnie zagłębienie projektowanej przebudowy wodociągu wynosi 1,6÷1,8 m p.p.t, L=45,9 m. Zagłębienie dostosować do istniejącego wodociągu.

- Materiał sieci i przyłącza wodociągowego

Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 PN10 SDR17 śr. 90x5,4mm. Połączenie projektowanej sieci z istniejącą siecią wodociągową DN90mm wykonać za pomocą tulei kołnierzowej DN90.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej

- przykanaliki rury kielichowe PCW  śr. 150 mm

- studnie kanalizacyjne PE o wylocie śr. 160 mm i śr. 425 mm z włazem żeliwnym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9, 10, 11, 12 do SIWZ.

Uwaga: Część opisów i rysunków przedstawionych w załącznikach do SIWZ może odnosić się do kolejnych etapów inwestycji. W celu prawidłowego oszacowania przedmiotu zamówienia należy przyjąć następujące elementy dla poszczególnych etapów:

Etap I, obejmuje kanały grawitacyjne KG5, KG5.1, PZ1, KG6, KG7, KG8, KG9, PZ2. Kanały tłoczne KT4, KT5, KT6, KT7. Pompownie P4, P5, P6, P7,

Etap II obejmuje kanały grawitacyjne KG1.1, KG4. Kanały tłoczne KT2, KT3. Pompownie P2, P3.

Szczegółowo technologię robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i odbioru robót, stanowiących odrębne opracowanie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie:

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=147579 lub w siedzibie zamawiającego.

3. Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin składania ofert: do 13.06.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1,
07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji tel. 29 644 29 85

4. Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopie odpowiednich wymaganych uprawnień osób do wykonywania samodzielnych  funkcji technicznych w  budownictwie, w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Pełna treść zapytania ofertowego - pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-06-01 14:30:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-06-01 14:32:17)
 
 
ilość odwiedzin: 2415007

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X