☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. Konserwacji oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 31 maja 2016 roku

Oznaczenie sprawy: GPI.271.4.2016

ZAPYTANIE

Wójt Gminy Małkinia Górna, zaprasza do składania ofert na zadanie: pod nazwą „Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Małkinia Górna od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku”.

W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę  usług polegających na konserwacji, naprawach bieżących oraz robotach wyszczególnionych do wykonania w instrukcji przy eksploatacji oświetlania zewnętrznego, przyjmując czynnych 1310 lamp oświetlania drogowego w tym 165 lamp sodowych, pozostałe lampy rtęciowe, moc żarówek 125 W, wzdłuż dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich na terenie Gminy Małkini Górna. Zakres prac  został określony  w załączniku dla zapytania ofertowego Nr 2 opis przedmiotu zamówienia.

1.Zamawiający: Gmina Małkinia Górna
ul. Przedszkolna 1
07-320 Małkinia Górna
telefon: 29 644 80 00, faks:29 74 55 118
e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2.Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.).

3.Wymagany termin wykonania zamówienia:
Od dnia 01.07.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

4.Kryterium wyboru i odpłatności
a. przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%),
b. w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy równowartość 30 000 euro  Zamawiający  unieważni zapytanie,
c. wykonawca powinien w ofercie podać kwotowo cenę jednostkową netto i cenę brutto w PLN,
d. cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty,
e. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym
a. posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności  będącej przedmiotem  zamówienia,
b. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
c. dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez przedstawienie:
- co najmniej dwóch osób posiadających  świadectwo i kwalifikacje uprawniające do zajmowania  się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru  i eksploatacji  w  zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci  elektroenergetycznych  o napięciu co najmniej do 1 kV i sieci  elektrycznego oświetlenia  ulicznego oraz posiadającym uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach  elektroenergetycznych  PPN (Prace pod Napięciem),
- wskazanie dysponowaniem (poświadczonym oświadczeniem) co najmniej  jednego podnośnika samochodowego  (tzw. zwyżką) z koszem izolowanym co najmniej do 1 kV dopuszczonym  do prac pod napięciem  z wysięgnikiem  zapewniającym  pracę na wysokości do 12 m.,
- Wykonawca dołączy do oferty dokumenty  na potwierdzenie  spełnienia ww. kryterium.

6. Istotne postanowienia umowy
a. Wykonawca zobowiązany jest  we własnym  zakresie  dokonywać przeglądu oświetlenia , a także przyjmować zgłoszenia napraw od mieszkańców gminy i ze strony Zamawiającego.
b. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 24 godziny usuwać zgłoszone awarie całych obwodów oświetlenia drogowego, a w a wymianę spalonych żarówek do 3 dni roboczych od  dnia zgłoszenia.
c. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii, Zamawiający może zlecić usuniecie awarii innemu wykonawcy, a koszty prac potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzono przedmiot umowy.

7. Płatność za przedmiot zamówienia
a. Płatność w terminie 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

8. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty
- Termin składania ofert: do 08.06.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Małkinia Górna od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku”.

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania.
- Oferty które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.
- Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową kwotowo netto i cenę brutto w PLN.
- W niniejszym postępowaniu, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
9.Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.Załączniki:
1.    Formularz ofertowy wraz z dokumentami na potwierdzenie spełnienia w/w. kryterium
2.    Opis przedmiotu zamówienia
3.    Wzór umowy
 

Wytworzył:
Urszula Rytel
(2016-05-31)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2016-05-31 11:53:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2016-05-31 11:56:20)
 
 
ilość odwiedzin: 2419493

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X