☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu budowlanego w branży drogowej na przebudowę drogi gminnej ul. Wiejskiej o nawierzchni żwirowej w m. Kiełczew.

INW 271.1.06.2016

Małkinia Górna, dnia 12.05.2016

 

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00

fax. 29 74 55 118

mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na przebudowę drogi gminnej ul. Wiejskiej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Kiełczew.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej ul. Wiejskiej  dz. nr 251, obręb Kiełczew o długości ok. 670 mb. Początek projektowanej trasy musi nawiązywać do istniejącej drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Koniec trasy przy działce nr 321, obręb Kiełczew. Teren opracowania jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Położony jest w Naturze 2000 Dolina Dolnego Bugu.
 2. Dokumentacja swoim zakresem będzie obejmowała w szczególności:

 

2.1. przebudowę nawierzchni jezdni i pasa drogowego:

- podbudowa,

- nawierzchnia żwirowa,

2.2. odwodnienia całego odcinka drogi,

2.3. zaprojektowanie zjazdów do posesji – jeżeli dotyczy.

 

 1. Dokumentacja obejmuje opracowanie zawierające:

 

3.1. zapisy w projekcie budowlany, nie mogą naruszać ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, opinii i pozwoleń wynikających z przepisów. Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

 

3.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3.3. kosztorys inwestorski,

3.4. przedmiar robót,

3.5. ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji,

3.6. w przypadku odprowadzenia wód opadowych uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwolenia wodnoprawnego - jeżeli dotyczy,                                           

 

 1. Wykonanie map do celów projektowych.

 

 1. Przed złożeniem projektu budowlanego należy opracować koncepcje rozwiązań technicznych .

Koncepcja musi uzyskać akceptacje Zamawiającego

 1.  Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

 

 1. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

 

 1. Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót z oświadczeniem, że powyższe materiały są kompletne i mogą stanowić podstawę o ubieganie się przez Zamawiającego o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót dla danej inwestycji.

 

 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie pisemnej w ilości:

 

10.1. projekt budowlany – 5 egz.,

10.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.,

10.3. kosztorys inwestorski – 2 egz.,

10.4. przedmiar robót - 2 egz.,

 

 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz.

Termin realizacji zadania: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawioną przez Wykonawcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 29 644 29 85

 

II.  Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl.

III. Forma złożenia oferty :

 1. Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2016 roku
  do godz. 10:00 w formie : pisemnej (osobiście, listownie) na adres :
  Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowania w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na przebudowę drogi gminnej ul. Wiejskiej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Kiełczew”.

 

Załączniki:

1)   formularz ofertowy

 1. ksero mapy poglądowej
 2. projekt umowy

Pełna treść zapytania w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-05-18 08:12:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-05-18 08:14:03)
 
 
ilość odwiedzin: 2461582

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X