☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

apytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo - Niegowiec

                       

                                                                                                          Małkinia Górna dnia  12.05.2016

INW.271.1.05.2016                                                                  

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania  pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo - Niegowiec ”

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

                Zamówienie obejmuje: stałą kontrolę prowadzonych robót budowlanych, kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym, udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, udział w przeglądach pogwarancyjnych i po upływie okresu rękojmi. Obowiązkowa obecność inspektora na placu budowy co drugi dzień, potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. Nr 1409, z późn. zm.) tj.: reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonanych robót  i ze szczególnym uwzględnieniem wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Zakres robót budowlanych obejmuje: Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Daniłowo, Daniłówka Pierwsza, Daniłowo Parcele, Żachy Pawły, Niegowiec wraz z przejściem przez rzekę Brok oraz przez drogę wojewódzką 627. Sieć wodociągowa będzie zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kańkowo, gm. Małkinia Górna.

Dane techniczne inwestycji: Sieć wodociągową o następujących parametrach: - PVC dn 160 mm o długości L = 10 553,96 m, materiał PVC - U ( z przedłużonym kielichem) PN10 DN 160x7,7 mm z uszczelką Anger-lock lub równoważną zakładającą pierścień stabilizujący, - PVC dn 90 mm - długość L= 62,79 m, materiał PVC - U 9 z przedłużonym kielichem) PN 10 DN 90x5,4 mm z uszczelką Anger-lock lub równoważną zakładającą pierścień stabilizujący, - PE gn 160 mm długości L= 294,00 m, materiał PE 100 160x14,6 SDR 11 PN 16, - hydranty - 54 kpl., - zasuwa odcinająca dn 150 mm - szt. 25, - zasuwa odcinająca dn 80 mm - szt. 54, - opaska z zasuwą odcinającą 150/32 (przyłącza) - szt. 87, - opaska z zasuwą odcinającą 150/40 (przyłącza) - szt. 8, - studnie wodomierzowe kompletne systemowe - szt. 15, - zestaw wodomierzowy dn 20 mm - szt. 2, - zestaw wodomierzowy dn 15 mm - szt. 81.

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie:

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=147586 lub w siedzibie zamawiającego.

3. Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin składania ofert: do 23.05.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1,
07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji tel. 29 644 29 85

4. Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopie odpowiednich wymaganych uprawnień osób do wykonywania samodzielnych  funkcji technicznych w  budownictwie, w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Pełna treść zapytania ofertowego w wersji pdf.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-05-16 09:28:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-05-16 09:34:46)
 
 
ilość odwiedzin: 2414950

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X