☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. Wykonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Małkinia Górna w latach 2012-2015

Małkinia Górna, dnia 20 kwietnia 2016 r.

 

Znak sprawy: GPI.271.3.2016

                          

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą „Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Małkinia Górna w latach 2012-2015", o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.).

 1. Zamawiający: Gmina Małkinia Górna

      ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

      telefon: 29 644 80 00, faks:29 74 55 118

      e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą „Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Małkinia Górna w latach 2012-2015”, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy wszystkich materiałów (jest to termin wskazany przez Zamawiającego, który nie podlega zmianie).
 2. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane przepisami ustawy uprawnienia do wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia.

 1. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.
 2.  Forma złożenia oferty:
 3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
 4. Termin składania ofert wyznacza się: do dnia 28 kwietnia 2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w  Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13.
 5. Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.
 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem oferta na zadanie pod nazwą: „Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Małkinia Górna w latach 2012-2015”, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.).
 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).
 2. Wykonawca powinien w ofercie podać kwotowo cenę jednostkową netto i cenę brutto w PLN.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
 4.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Urszula Rytel, e-mail : urytel@malkiniagorna.pl, Ewa Orłowska e-mail : eorlowska@malkiniagorna.pl
 7. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy (wzór umowy Załącznik Nr 4), oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl i tablicy ogłoszeń.
 8. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 9. Ustalenia dotyczące oferty:
 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 11. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości złożenia oferty wariantowej.
 1. Unieważnienie postępowania:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Oferty zawierające rażąco niską cenę, muszą zostać merytorycznie uzasadnione w przeciwnym wypadku zostaną odrzucone (za rażąco niską cenę uznaje się ofertę z zaoferowaną ceną poniżej 35% średniej wartości wszystkich złożonych ofert).
 1. Załączniki do zaproszenia:
 1. formularz ofertowy,
 2. opis przedmiotu zamówienia,
 3. oświadczenie o spełnieniu warunków,
 4. wzór umowy.

Pełna treść zapytania ofertowego w wersji pdf

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na wykonanie analizy

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na wykonanie analizy 2

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-04-20 10:23:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-04-22 10:56:46)
 
 
ilość odwiedzin: 2415119

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X