☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 30.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony dot. Budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej. Etap I i Etap II

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.malkiniagorna.pl


Małkinia Górna: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej. Etap I i Etap II
Numer ogłoszenia: 86452 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej. Etap I i Etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Niniejsze zamówienie publiczne obejmuje dwa etapy budowy sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami w Małkini Górnej. Początek opracowania (włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej) przy ul. Piaski. Zakończenie opracowania przepompownia ścieków na ul. 1 Maja (przepompownia P3). W zakresie opracowania jest przejście pod torami linii kolejowej Warszawa - Białystok ((projekt budowlany dot. przejścia pod torami kolejowymi oraz przebieg przez działki PKP stanowi odrębne opracowanie). Projekt obejmuje wykonanie następujących elementów: Etap I, Sieć kanalizacyjna-1623,5 m, Sieć wodociągowa L=45,9 m, Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni, Pompownie ścieków P4, P5, P6, P7, Zasilanie elektryczne pompowni P4, P5, P6, P7. Etap II, Sieć kanalizacyjna L=1204,9 m, Pompownie ścieków P2, P3, Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni, Zasilanie elektryczne pompowni P2, P3. Przyłącza Etap I, Przyłącza kanalizacji sanitarnej w obrębie działek prywatnych 30 szt., L=657,0 m, Przyłącza Etap II, Przyłącza kanalizacji sanitarnej w obrębie działek prywatnych 19 szt., L=137,0 m. Kanały sanitarne zaprojektowano w pasie dróg publicznych oraz dróg i działek właścicieli instytucjonalnych i prywatnych w m. Małkinia Górna gm. Małkinia Górna, pow. ostrowski. - kanałów grawitacyjnych PVC śr. 200mm, kanałów grawitacyjnych PVC śr. 250mm, kanałów grawitacyjnych PVC śr. 315mm oraz kanałów grawitacyjnych śr. 200mm z rur dwuwarstwowych PE100 przeznaczonych do metody bezwykopowej. Przewidziano również budowę kanałów tłocznych z rur PE100 śr. 90mm, kanałów tłocznych z rur PE100 śr. 110mm oraz kanałów tłocznych z rur PE100 śr. 140mm. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej włączona będzie do istniejącego kanału grawitacyjnego w ul. Piaski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9, 10, 11, 12 do SIWZ. Uwaga: Część opisów i rysunków przedstawionych w załącznikach do SIWZ może odnosić się do kolejnych etapów inwestycji. W celu prawidłowego oszacowania przedmiotu zamówienia należy przyjąć następujące elementy dla poszczególnych etapów: Etap I, obejmuje kanały grawitacyjne KG5, KG5.1, PZ1, KG6, KG7, KG8, KG9, PZ2. Kanały tłoczne KT4, KT5, KT6, KT7. Pompownie P4, P5, P6, P7, Etap II obejmuje kanały grawitacyjne KG1.1, KG4. Kanały tłoczne KT2, KT3. Pompownie P2, P3. Szczegółowo technologię robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i odbioru robót, stanowiących odrębne opracowanie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.23.21.50-8, 45.23.31.42-6, 45.23.14.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 75 000,00 zł. Dopuszczalne formy wniesienia wadium w pieniądzu, numer konta zamawiającego Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej o w Małkini Górnej 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012 z dopiskiem na przelewie WADIUM - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej. Etap I i Etap II, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjęty zostanie termin zaksięgowania środków finansowych na rachunku Zamawiającego (uznania rachunku Zamawiającego). 4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie: a) potwierdzenie wpłaty lub przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego, w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy lub wykonawcę b) potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art.45 ust.6 u stawy Pzp- w formie oryginału dołączonego do oferty 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert, który został wykluczony z postępowania, którego oferta została odrzucona 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku uwzględniając specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający w tym zakresie nie określa warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wykonał i prawidłowo ukończył roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Uwzględniając specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający w tym zakresie nie określa warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Uwzględniając specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający w tym zakresie nie określa warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych oraz - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- druk oferty, potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin gwarancji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT; b) konieczności zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamówienia do wysokości środków, którymi dysponuje Zamawiający; c) zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, wskazanego we wzorze umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy lub zmianami umowy z Wykonawcą mającymi wpływ na termin wykonania niniejszego zamówienia; d) zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej; e) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich; f) konieczności zmiany terminów związanej z zapewnieniem finansowania zamówienia; g) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego; h) wystąpienia koniecznych zamiennych rozwiązań podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora nadzoru danej branży. Zmiany umowy nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pok. Nr 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pok. Nr 13 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 1 - 5

załącznik nr 6 – wykaz robót budowlanych

załącznik nr 7 –  przedmiar robót

załącznik nr 7 - przedmiary robót w wersji do edycji ath

załącznik nr 8.1. – projekt budowlany starostwo

załącznik nr 8.2. – projekt budowlany PKP

załącznik nr 8.3. – projekt budowlany wojewoda

załącznik nr 8.4. – projekt budowlany zakład gospodarki

załącznik nr 8.5. – projekt budowlany przyłączy na dz. nr ewid 824_1 i 932_1

załącznik nr 9 – specyfikacja techniczna wykonania i odbiory robót budowlanych

załącznik nr 10 – geologia

załącznik nr 11 – odwodnienie i umocnienie wykopów

            załącznik nr 12 – projekt organizacji ruchu

Wyjaśnienie treści SIWZ

Decyzja MZDW

Wyjaśnienia treści SIWZ 2

Wyjaśnienia treści SIWZ 3

Wyjaśnienie treści SIWZ 4

Przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ 5

Wyjaśnienia treści SIWZ 6

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-04-13 10:51:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2016-05-13 13:54:47)
 
 
ilość odwiedzin: 3095378

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X