☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 23.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń.

 

                                                                                                          Małkinia Górna dnia  29.03.2016

INW.271.1.02.2016                                                                  

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania  pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń”

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje: stałą kontrolę prowadzonych robót budowlanych, kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym, udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, udział w przeglądach pogwarancyjnych i po upływie okresu rękojmi. Obowiązkowa obecność inspektora na placu budowy co drugi dzień, potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. Nr 1409, z późn. zm.) tj.: reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonanych robót  i ze szczególnym uwzględnieniem wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Prostyń wraz z przyjście pod torami linii kolejowej Warszawa – Białystok (projekt budowlany dot. przejścia pod torami kolejowymi stanowi odrębne opracowanie). Sieć wodociągowa będzie zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Złotki, gm. Sadowne – zakres robót budowlanych od granicy Gminy Małkinia Górna.

Sieć wodociągowa:

Łącznie zaprojektowano:

  • przewody f225x13,4 mm - 396,6 m
  • przewody f160x9,5 mm - 4 887,3 m
  • przewody f110x6,6 mm - 2 793,1 m
  • przewody f90x5,4 mm - 624,9 m
  • przewody dwuwarstwowe f160x9,5 mm - 842,6 m
  • przewody dwuwarstwowe f110x6,6 mm - 175,8 m
  • przewody dwuwarstwowe f90x5,4 mm - 15,9 m

Odgałęzienia wodociągowe projektuje się z rur PE80 SDR13,6 PN10 o średnicach f40 i f50 mm od sieci wodociągowej rozdzielczej do granicy działek prywatnych i instytucjonalnych.

Dodatkowo do budynku OSP w Prostyni przewidziano odgałęzienie PE100 SDR17 PN10 f90x5,4 mm do napełniania zbiorników wozów strażackich.

Łącznie zaprojektowano:

  • 304 odgałęzienia wodociągowe PE80 f40 o łącznej długości L=1685,1 m,
  • 11 odgałęzień wodociągowych PE80 f50 o łącznej długości L=48,4 m,
  • 1 odgałęzienie wodociągowe PE100 f90 o łącznej długości L=9,2 m,

Przyłącza wodociągowe:

Przyłącza projektuje się z rur PE80 SDR13,6 PN10 o średnicach f40 i f50 mm od granicy działek prywatnych i instytucjonalnych do punktu wskazanego przez właściciela.

Dodatkowo do budynku OSP w Prostyni przewidziano przyłącze PE100 SDR17 PN10 f90x5,4 mm do napełniania zbiorników wozów strażackich.

Łącznie zaprojektowano 274 szt. przyłączy o długości całkowitej 2622,4 m.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się na stronie:

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=146950 lub w siedzibie zamawiającego.

3. Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin składania ofert: do 12.04.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji tel. 29 644 29 85

4. Wybór oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopie odpowiednich wymaganych uprawnień osób do wykonywania samodzielnych  funkcji technicznych w  budownictwie , w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Pełna treść zapytania ofertowego

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-04-01 08:19:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-04-01 08:21:36)
 
 
ilość odwiedzin: 2540563

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X