☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Wykonywanie bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2016 roku.

Małkinia Górna, dnia 24 marca 2016r.

 

GPI. 271.1.2016

 

wszyscy uczestnicy postępowania

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

            Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2016 roku w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn. zmianami/, oraz na podst. art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 wyżej wymienionej ustawy, wybrano ofertę Firmy Transportowo - Usługowej Mirosław Przesmycki z siedzibą w Małkini Górnej, ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna, jako ofertę z największą liczbą punktów.

 

Uzasadnienie

 

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane w SIWZ warunki oraz przedłożył niezbędne dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego, jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z pkt 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów:

-  Cena (koszt) - 80%

- Doświadczenie – 20%

 

Oferty punktowano w następujący sposób: 

 

  1. Kryterium C – cena (najniższa otrzymuje max. 80 pkt) pozostałe wyliczone wg wzoru matematycznego:

             cena minimalna

C =      _________________    x 80

              cena badana

  1. Kryterium D –  doświadczenie (dowody potwierdzające należyte wykonanie usług – max. 20 pkt):

od 2 do 3 dowodów otrzymują – 10 pkt

powyżej 3 dowodów otrzymują – 20 pkt

W postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta, nie podlegająca odrzuceniu:

Oferta nr 1

Firma  Transportowo - Usługowa Mirosław Przesmycki, z siedzibą w Małkini Górnej ,ul. M.C. Składowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna,

 

Łączna liczba pkt.: – 100 pkt w tym:

Cena – 80 pkt

Doświadczenie – 20 pkt

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-03-24 11:00:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-03-24 11:05:34)
 
 
ilość odwiedzin: 3093303

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X