☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń wychowawczych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń wychowawczych (program „Rodzina 500 plus”)

miejsce pracy: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 8. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 9. minimum dwuletni staż pracy.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. zdolność szybkiego przyswajania informacji,
 2. dyspozycyjność,
 3. umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,
 4. odporność na stres,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. doświadczenie w pracy z ludźmi.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego wraz z kompletem dokumentacji.
2. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego.
3. Terminowe sporządzenie list wypłat.
4. Prowadzenie rejestru spraw związanych z realizacją świadczenia wychowawczego.
5. Bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców do pobierania świadczeń wychowawczych (wszczynanie lub wznawianie postępowań w celu weryfikacji uprawnień do pobierania świadczeń w przypadku zmiany stanu faktycznego).
6. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń nienależnie pobranych.
7. Przygotowywanie dokumentacji i przekazywanie jej wraz z uzasadnieniem do organu odwoławczego.
8. Współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
9. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym w zakresie ustalania niezbędnych informacji dotyczących dochodów świadczeniobiorców.
10. Sporządzanie sprawozdań jednorazowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z udzielanych świadczeń.
11. Dbałość o dokumentację, jej właściwe przechowywanie i archiwizowanie.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających;
 • staż pracy (świadectwa pracy) lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • posiadane uprawnienia i ukończone kursy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kwestionariusz osobowy,
 1. oświadczenie kandydata:
 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku do spraw świadczeń wychowawczych,
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

UWAGA.

CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w pkt 4 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

Kserokopie świadectw pracy powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ubiegającego się o stanowisko do spraw świadczeń wychowawczych.

 1.  Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07 – 320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2016 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „nabór na stanowisko do spraw świadczeń wychowawczych ”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Małkinia Górna zastrzega sobie prawo zakończyć postępowanie konkursowe na stanowisko do spraw świadczeń wychowawczych  lub je unieważnić w każdym czasie, bez podania przyczyny.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane w Urzędzie Gminy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy       
mgr Bożena Kordek

 

Wytworzył:
Izabela Szymańska
(2016-03-17)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2016-03-17 10:41:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2016-03-17 10:46:54)
 
 
ilość odwiedzin: 3101916

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X