☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Środa 27.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony na Wykonywanie bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2016 roku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.malkiniagorna.pl


Małkinia Górna: Wykonywanie bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2016 roku.
Numer ogłoszenia: 49112 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2016 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2016 roku, które polegało będzie na: a) dostawie wraz z wbudowaniem na drogi gminne: - pospółki żwirowej (z załadunkiem, dostawą, rozładunkiem) zgodnie z normą PN-B-11113:1996), - piasku (z załadunkiem, dostawą, rozładunkiem) zgodnie z normą PN-B-11113:1996, - kruszywa łamanego frakcja 0,31 mm, - betonu kruszonego , b) profilowaniu dróg gminnych, c) naprawie nawierzchni dróg gminnych, d) naprawie, budowie i oczyszczaniu przepustów, - przy użyciu: - równiarki o mocy silnika nie mniej niż 100 KM - samochodu o ładowności poniżej 15 ton, - samochodu o ładowności powyżej 15 ton, - walca drogowego (z dowozem), typu metal-guma o wielkości nie mniej niż 10 ton, - koparko-ładowarki (z dojazdem), - koparki (z dojazdem), o pojemności łyżki nie mniej niż 0,8 m3, - ciągnika rolniczego z przyczepą lub osprzętem (glebogryzarka, kosiarka, beczkowóz i inne) z dojazdem, - rur przepustowych HD PE o przekroju 300,400,600 mm. W roku 2015 były zużyte następujące materiały: - pospółka żwirowa - 162 m3,, - kruszywo łamane frakcja 0,31mm - 3817m3, - beton kruszony - 18 m3, W 2016 roku planowane jest również użycie: - piasku - 200 m3 , - rur przepustowych HD PE 300mm - 6 mb, - rur przepustowych HD PE 400mm - 6 mb, - rur przepustowych HD PE 600mm - 6 mb, Koszty załadunku, dowozu i rozładunku materiałów stanowiących własność wykonawcy ponosi wykonawca. Usługi będą sukcesywnie uruchamiane przez Wykonawcę w ciągu max. 3 dni od momentu zgłoszenia potrzeby wykonania usługi przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wszystkie roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane tylko w porozumieniu z Zamawiającym, a podstawą ich wykonania i rozliczenia będą ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do SIWZ i umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. Przez prace dotyczące przepustów rozumie się: Naprawę: - rozbiórka zdeformowanych rur, w razie konieczności wymiana na nowe i ponowne ich ułożenie wraz z izolacją. Budowę: ułożenie nowych rur wraz z ich izolacją. Oczyszczanie: czyszczenie rur z namułu, udrażnianie, wywóz zanieczyszczeń..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Tak, w wysokości - 5 000, 00 zł (pięć tysięcy złotych) - w formie, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, należy wnieść przed upływem termin składania ofert. 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 14.03.2016r. do godz. 10.00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Nr konta Nr 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012 z dopiskiem: : wadium - Wykonywanie bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2016 roku. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert poprzez przedstawienie co najmniej 2 wykonanych usług za kwotę 100 000 zł jedna, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz. 231).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu i środkami transportu zapewniającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującym sprzętem: - równiarki o mocy silnika nie mniej niż 100 KM, - samochodu o ładowności poniżej 15 ton, - samochodu o ładowności powyżej 15 ton, - walca drogowego (z dowozem), typu metal-guma o wielkości nie mniej niż 10 ton, - koparko-ładowarki (z dojazdem), - koparki (z dojazdem), o pojemności łyżki nie mniej niż 0,8 m3, - ciągnika rolniczego z przyczepą lub osprzętem (glebogryzarka, kosiarka, beczkowóz i inne).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • tj. dysponują osobami, min:

- min. 1 osoba z odpowiednimi uprawnieniami do obsługi pojazdów (prawo jazdy min. kat. T) oraz odpowiednimi uprawnieniami do obsługi: równiarki, walca, ładowacza czołowego,

- min. 1 osoba z odpowiednimi uprawnieniami (prawo jazdy kat. min. C1) do obsługi pojazdu samowyładowczego,

- min.1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi specjalności drogowej z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej takiej usługi.

Przez posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi Zamawiający rozumie podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym. Zamawiający określając wymóg dla osoby w zakresie posiadania uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnienia wydane na podstawie przepisów prawa państw europejskich jeśli kwalifikacje zostały uznane.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, Oświadczenie o spełnianiu warunków

1. Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o zamówienie publiczne z przyczyn wymienionych w art. 24 ust.1 ustawy - prawo zamówień publicznych.

3. Przed podpisaniem umowy w przypadku spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub konsorcjum należy dołączyć kserokopię umowy.

4. W przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy, podwykonawca zostanie wskazany oraz przedstawiona zostanie umowa regulująca współpracę z nim oraz sposób rozliczenia i odpowiedzialności.

5. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Doświadczenie - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Dopuszczalne są następujące zmiany treści umowy: a. zmniejszenie zakresu zamówienia - w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego i odpowiadającym zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia, b. co do wynagrodzenia - zmiana może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT o kwotę z wynikającej ze zmienionych stawek tego podatku, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie realizacji Umowy.

3. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, pok. nr 5..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy,07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, pok. nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zmiana treści SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1a - Formularz cenowy - anulowano

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 4a - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń technicznych

Załącznik nr 5 - Wykaz zamówień

Załącznik nr 6 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 - Projekt umowy

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o częściach dla podwykonawców

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-03-04 12:40:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-03-09 09:31:30)
 
 
ilość odwiedzin: 3092226

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X