☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw kancelaryjno-technicznych

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw kancelaryjno-technicznych

 

miejsce pracy: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe administracyjne,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych;
 8. biegła umiejętność obsługi urządzeń biurowych takich jak: komputer, faks, ksero,
 9. minimum dwuletni staż pracy.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. wskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. zdolność szybkiego przyswajania informacji,
 3. dyspozycyjność,
 4. umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,
 5. umiejętność obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
 6. wysoka kultura osobista.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. dokonywanie odbioru, rejestracji i rozdziału korespondencji przychodzącej,
 2. ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów,
 3. obsługa centrali telefonicznej,
 4. wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem sekretariatu
 5. organizowanie narad i spotkań,
 6. prowadzenie archiwum zakładowego,
 7. obsługa sprzętu biurowego, zgłaszanie awarii i konserwacji,
 8. prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
 9. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających;
 • staż pracy (świadectwa pracy) lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • posiadane uprawnienia i ukończone kursy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kwestionariusz osobowy,
 1. oświadczenie kandydata:
 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku do spraw kancelaryjno-technicznych,
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

UWAGA.

CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w pkt 4 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

Kserokopie świadectw pracy powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ubiegającego się o stanowisko do spraw kancelaryjno-technicznych.

 1.  Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07 – 320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2016 r., w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „nabór na stanowisko do spraw kancelaryjno-technicznych”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Małkinia Górna zastrzega sobie prawo zakończyć postępowanie konkursowe na stanowisko do spraw kancelaryjno-technicznych lub je unieważnić w każdym czasie, bez podania przyczyny.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane w Urzędzie Gminy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Wójt Gminy       

mgr Bożena Kordek

Wytworzył:
Izabela Szymańska
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2016-02-10 08:10:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2016-02-15 08:27:14)
 
 
ilość odwiedzin: 3101878

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X