☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Małkinia Górna z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w 2016 roku

Małkinia Górna,23.12.2015 r.

RSH.271.3.2015

wszyscy uczestnicy postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Małkinia Górna z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w 2016 roku” w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.907 późn. zm.), zwanej dalej pzp oraz na podstawie art.92 ust.1 i 2 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 wyżej wymienionej ustawy, wybrano ofertę Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą  ul. Nurska 144,  07-320 Małkinia Górna, jako ofertę z największą liczbą punktów.

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane w SIWZ warunki oraz przedłożył niezbędne dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego, jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z rozdziałem XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów:

- Cena – 90

- Doświadczenie – 10

Oferty punktowano w następujący sposób:

  1. Kryterium cena – (najniższa otrzymuje max.90 pkt.) pozostałe wyliczone wg wzoru matematycznego:

(A:B) x 90 = C

A – cena oferty najtańszej

B – cena oferty badanej

C – ilość punktów jakie otrzymała badana oferta

  1. Kryterium doświadczenie  (dowody potwierdzające należyte wykonanie usług – max. 10 pkt.):

- wykonanie  1 usługi – 0 pkt.
- wykonanie 2 – 3 usług – 5 pkt.
- wykonanie powyżej 3 usług – 10 pkt.

W postępowaniu przetargowym wpłynęło trzy oferty:

 

Oferta nr 1

RDF Sp. z o. o. z siedzibą, przy ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka
MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5

Łączna liczba pkt.: - 66,69 pkt. w tym:
Cena – 66,69 pkt.
Doświadczenie –  0 pkt.

 

Oferta nr 2

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna,

Łączna liczba pkt.: - 100 pkt. w tym:
Cena – 90 pkt.
Doświadczenie – 10 pkt.

Oferta nr 3

PROSPRECO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Odkryta 65A/30 , 03-140 Warszawa – oferta odrzucona

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Małkinia Górna z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w 2016 roku

 


 
 
ilość odwiedzin: 3098784

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X