☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2016 - 2021.

 Małkinia Górna 17.12.2015r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2021

 


I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00

II. Przedmiot zamówienia

Gmina Małkinia Górna stosując zasadę konkurencyjności zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna  na lata 2016-2021

Strategia powinna zawierać:

1. diagnozę społeczno - gospodarczą gminy

a. w oparciu o strukturę demograficzną społeczności,

b. sytuację i tendencje na lokalnym rynku pracy,

c. sytuację mieszkaniową i infrastrukturę,

d. sytuację edukacyjną,

e. opis stanu opieki zdrowotnej,

f. charakterystykę życia kulturalnego,

g. stan bezpieczeństwa publicznego,

h. charakterystykę grup społecznych,

i. stan i możliwości pomocy społecznej, a także działań organizacji pozarządowych,

j. kwestie opieki nad dzieckiem.

2. wskazanie celów strategicznych i operacyjnych, szczegółowych oraz konkretnych obszarów (takich jak: uzależnienia, ubóstwo, bezrobocie);

3. wskazanie metod realizacji celów;

4. ocenę efektu końcowego (monitoring, ewaluacja).

Na strategie składa się:

- część analityczno-wprowadzająca uwzględniająca uzyskane dane, czytelne wykresy obrazujące przebieg badania, zawierająca porównanie danych uzyskanych w wyniku badań, a odbiciem identycznych zagadnień, danych z terenu kraju jako porównywalne;

- część strategiczna – zawierająca główne problemy Gminy Małkinia Górna, wynikające z przeprowadzonych badań oraz charakterystykę wraz z celami strategicznymi i operacyjnymi a także analizę SWOT, która oceni potencjał w aspekcie słabych i mocnych stron, pozwalających na określenie siły i słabości Gminy Małkinia Górna w zakresie analizowanych sfer społecznych.

Publikacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016 - 2021 – raport w ilości 3 sztuk oraz w formie elektronicznej z możliwością wydruku na płycie CD.

Wykonawca zobowiązany jest również do zaprezentowania i omówienia opracowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016 – 2021 na Sesji Rady Gminy Małkinia Górna.

III. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 15.02.2016r.

 

IV. Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny         

       spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę , doświadczenie ( wykazać zrealizowane usługi ) oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. IV ppkt 1-3 zamawiający określi na podstawie analizy wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. V niniejszego rozeznania dostępnej oferty rynkowej.

V. Dokumenty które będą wymagane przez zamawiającego przy składaniu oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt IV.

2. Lista osób  biorących udział w realizacji zamówienia, wraz z opisem ich kwalifikacji CV.

3. Informacja cenowa – koszt opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych        dla Gminy Małkinia Górna, na lata 2016 – 2021 zgodnie z opisem w pkt. II rozeznania dostępnej oferty rynkowej.

VI. Opis kryterium wyboru oferty:

cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 100%

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę na najniższą kwotę brutto. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taką samą cenę, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, uwzględniając doświadczenie w przedmiocie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wyłonionym Wykonawcą, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający porozumiewa się z oferentami w formie telefonicznej.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty wraz z kompletem dokumentów można złożyć osobiście lub przesłać na adres:              Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1  07-320 Małkinia Górna   ( z dopiskiem „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Małkinia Górna na lata 2015 – 2021”) w terminie do 28.12.2015r. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Małkini Górnej.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

 

Zapytanie ofertowe w wersji do edycji

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-12-17 09:56:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-12-17 10:06:53)
 
 
ilość odwiedzin: 2419368

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X