☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Małkinia Górna z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w 2016 roku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.malkiniagorna.pl


Małkinia Górna: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Małkinia Górna z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w 2016 roku
Numer ogłoszenia: 328756 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Małkinia Górna z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w 2016 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykazanych w tabeli 1 OPZ(Załącznik Nr 4)do SIWZ powstałych i zbieranych z nieruchomości wyszczególnionych w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Małkinia Górna, b) osiągnięcie odpowiednich poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) oraz osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). c) nieodpłatnie dostarczenie w odpowiedniej ilości worków do selektywnej zbiórki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3, 90.51.13.00-5, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Działając na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium w formie pieniądza należy przelać na rachunek Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Małkini Górnej Nr 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012 z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Małkinia Górna z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2016 roku. Wadium należy wpłacić na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie przelewu nie jest wystarczające do uznania wniesienia wadium. Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się sytuację, w której pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym przed terminem składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że posiada: a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Małkinia Górna, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; b) wpis do rejestru zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wymaganego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn.zm.) w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, c) zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art.28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, d) zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), w przypadku gdy wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie i niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu kopię tej umowy. W przypadku gdy wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowy prowadzącemu przetwarzanie odpadów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest wymagane, a Wykonawca musi niezwłocznie dostarczyć kopię tej umowy; e) umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu zamawiającego tj. ostrołęcko- siedleckiego na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)wykonał chociaż 1 usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebrane od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w ilości 1900 Mg rocznie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie (Załącznik nr 8) do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje: - pojazdami bezpylnymi z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym, z funkcją kompaktującą - 2 szt., - pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - 2szt. - pojazdami do obsługi kontenerów typu KP7 - 1 szt. Szczegółowe warunki dotyczące specyfikacji pojazdów określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ - bazą magazynowo transportową usytuowaną na terenie gminy Małkinia Górna lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, na terenie, do którego posiada tytuł prawny, spełniającą wymogi określone w §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2013 r.w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - załogą minimum 5 osobową w tym, co najmniej 3 osobami posiadającymi prawo jazdy Kat. C
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie niższe niż 500 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podst. art. 22 ust.1 Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 6 do SIWZ; 2. Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Małkinia Górna, w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkini Górnej, 3 Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach. 4 Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów lub wpis do właściwego rejestru podmiotów transportujących odpady. 5 Zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru dotyczącego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 6 Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie usług, zebrania minimum 1900 Mg odpadów komunalnych w okresie kolejnych 12 miesięcy. 7 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 8 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. 9 polisę na kwotę nie niższą niż 500000zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia 10.oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1, pkt. 2 ustawy - Załącznik Nr 5 do SIWZ 11. oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 7) do SIWZ; 12.dowód wpłacenia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Doświadczenie - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może dotyczyć wyłącznie: a) zmiany stawki podatku VAT, b) zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa a mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi, c) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, d) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów e) zmiany dotyczącej osób zamieszkałych wpływające na zmniejszenie przedmiotu zamówienia. f)korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie g)zmiany podwykonawców w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego, h)w przypadku zaistnienia zmiany w budżecie gminy dokonanej z uwzględnieniem art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), i)zmiany harmonogramu odbierania odpadów komunalnych, j)dokonania zmiany częstotliwości, terminu i miejsca odbioru odpadów komunalnych. 1.W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności. 2.Zmiany umowy nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Małkinia Górna, 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna1,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Małkinia Górna, 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna1, pok. Nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 i 2  - wykaz nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, wykaz nieruchomości o zabudowie wielolokalowej,

Załącznik nr 3 - formularz ofertowy,

Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,

Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 7 - oświadczenie o grupie kapitałowej,

Załącznik nr 8 - wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 9 - wykaz sprzętu

Załącznik nr 10 - wykaz osób

Załącznik nr 11 - wzór umowy z Wykonawcą.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-12-03 10:31:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-12-03 15:01:00)
 
 
ilość odwiedzin: 3097491

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X