☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna w 2016 roku

Małkinia Górna, dnia 27 listopada 2015r.

 

 

Oznaczenie sprawy: GPI.271.6.2015

 

ZAPYTANIE

 

Wójt Gminy Małkinia Górna,

 Zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zadanie:

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna w 2016 roku”

 

 

Przedmiot zamówienia: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna.

 

1. W zakresie wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

a) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji             o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz  w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r. Nr. 164 poz. 1589) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr. 164 poz. 1588).

 

b) w skład jednego kompletu wchodzą poniższe opracowania:

- projekt decyzji składający się z części tekstowej i graficznej,

- analiza obszaru zabudowy i zagospodarowania wokół działki, której dotyczy wniosek o wydanie warunków zabudowy, sporządzony w formie graficznej i opisowej,

c) sporządzenie pojedynczego projektu przedmiotowych decyzji, licząc od dnia otrzymania kompletnego wniosku wynosi maksymalnie 21 dni.

Termin przygotowania projektu decyzji odmownej wynosi maksymalnie 30 dni.

 

2. Na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy 2015r. przewiduje się sporządzenie w 2016 roku:

-50 projektów decyzji o warunkach zabudowy

-10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

-5 decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy (częściowe zmiany decyzji, nie wymagające dodatkowych uzgodnień /decyzje te dokonywane będą przez Zamawiającego po uprzedniej akceptacji  z Wykonawcą - bez dodatkowego wynagrodzenia)

Powyższa ilość może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od ilości złożonych wniosków. Wskazane liczby są szacunkowe opracowane na podstawie ostatniego roku

 

3. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.  Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

 

4. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Od 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

 

 

5. Kryterium wyboru;

najniższa cena za wykonanie projektów decyzji wymienionych w formularzu ofertowym pkt. 2.

 

6. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym – dokumenty niezbędne

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji                    o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

b) Uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

c) Wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich dwóch latach polegających na opracowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z posiadanymi referencjami.

 

7. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty

a) Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta zawierająca najniższą cenę.

b) Cena oferty ma obejmować kwotę za opracowanie jednego projektu decyzji wymienionego                   w formularzu ofertowym w pkt. 2.

c) Cena powinna zawierać wszelkie koszty, jakie wykonawca będzie musiał ponieść w związku                      z przygotowaniem projektu jednej decyzji.

8. Płatność za przedmiot zamówienia

Płatność w terminie 21 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku                do siedziby Zamawiającego.

 

9. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty

- Termin składania ofert: do 07.12.2015 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej                ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna w 2016 roku"

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania.

- Oferty które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

- Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

- W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia         29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

9. Osoby do Kontaktu

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Infrastruktury – Pani Ewa Orłowska

Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Pani Urszula Rytel

 

Zapytanie ofertowe na Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna w 2016 roku

Załączniki:

1. Formularz ofertowy wraz z  dokumentami na potwierdzenie spełnienia w/w. kryterium

2. Wzór umowy


 
 
ilość odwiedzin: 2420275

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X