☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do szkół w roku 2016 w Gminie Małkinia Górna.

Małkinia Górna: Dowóz uczniów do szkół w roku 2016 w Gminie Małkinia Górna
Numer ogłoszenia: 318882 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół w roku 2016 w Gminie Małkinia Górna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz i odwóz uczniów będzie się odbywać na trasach wskazanych w Wykazie tras stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ z miejscowości przypisanych do obwodów szkół. W wykazie tras wymienione są wszystkie miejscowości, z których dzieci będą dojeżdżać oraz orientacyjna liczba dzieci. Trasa 1: Do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58 oraz do Publicznego Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej, ul. Leśna 15; Trasa 2: Do Publicznego Gimnazjum w Prostyni, Prostyń 60. Sposób realizacji zamówienia: a) Dowóz i odwóz będzie się odbywał w czasie od 4 stycznia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r. we wszystkie dni nauki szkolnej, w godzinach ustalonych i uzgodnionych z poszczególnymi szkołami. Rano przywiezienie uczniów do wszystkich szkół na godz. 8.00, lub dodatkowy dowóz na godzinę późniejszą ale tylko na trasie nr 2 - tj. do Publicznego Gimnazjum w Prostyni. b) Realizacja przewozów okazjonalnych w dniach innych niż dni nauki szkolnej (rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, zajęcia pozalekcyjne w ramach projektów, święta szkolne, przewozy uczniów na imprezy środowiskowe organizowane przez Zamawiającego itp.), których konieczność realizacji wynika z organizacji pracy placówek oświatowych oraz organizacji roku szkolnego - wg rozkładu okazjonalnego, uzgodnionego z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest: a) do podstawienia autobusów sprawnych technicznie, oznakowanych odpowiednimi tablicami świadczącymi o przewozie uczniów w terminach i godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego. W okresie jesienno-zimowym autobusy dowożące uczniów muszą być ogrzewane. b) niezwłocznego powiadamiania szkoły w przypadku awarii autobusu, c) zabezpieczenie zastępczego środka transportu o wymaganym standardzie w przypadku awarii pojazdu. Wykonawca musi zapewnić: - na trasie nr 1 - dwa autobusy po nie mniej niż 55 miejsc siedzących, - na trasie nr 2 - dwa autobusy (jeden nie mniej niż 55 miejsc siedzących, drugi nie mniej niż 50 miejsc siedzących). Zamawiający dopuszcza realizację zadań w ramach wykonywanej przez przewoźnika komunikacji regularnej w oparciu o imienne bilety miesięczne wydane dzieciom z zachowaniem wartości wynagrodzenia po-danej przez Wykonawcę w ofercie, lecz bez rejestracji przejazdu po każdorazowym wejściu dziecka do autobusu, ponadto dowóz na każdej trasie musi zaczynać się i kończyć w szkole z uwagi na konieczność zabrania i odwiezienia opiekuna dowozu, którego zabezpiecza Zamawiający. W wykazie tras (załącznik nr 2 do SIWZ) podano orientacyjną liczbę kilometrów, każda nie zrealizowana trasa będzie odnotowywana przez opiekuna dowozu. W ramach zaoszczędzonych kilometrów Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia dowozu uczniów na wyjazdy okolicznościowe np. zawody sportowe, lekcje edukacyjne, itp. wedle potrzeb Zamawiającego. Dodatkowo (w ramach wynagrodzenia) Wykonawca zapewni dodatkowy limit kilometrów w ilości: - na trasie nr 1 - 200 kilometrów miesięcznie - do wykorzystania według uznania przez Dyrektorów Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej oraz Zespołu Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej, - na trasie nr 2 - 200 kilometrów miesięcznie do wykorzystania według uznania przez Dyrektora Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni. Niewykorzystane kilometry w danym miesiącu będą kumulowane i przechodzą na następny miesiąc bądź miesiące (nie dłużej jednak niż do końca trwania umowy). Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej tras przejazdowych. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty i zaleconą wizją lokalną ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia trasy z przyczyn, których nie mógł przewidzieć w czasie ogłaszania niniejszego przetargu. Wszelkie zmiany będą wprowadzane po wcześniejszym sporządzeniu i podpisaniu odpowiedniego aneksu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koncesje, zezwolenia lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług świadczących o dowozie uczniów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia - oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas podstawienia autokaru zastępczego w przypadku awarii - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: a) zmiany korzystne dla Zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania Wykonawcy, b) zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, c) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: komparycji, literówek, systematyki umowy, podstaw prawnych aktów prawnych przywołanych w umowie, zasad realizacji umowy, warunków płatności oraz określa następujące warunki takiej zmiany: zmiana wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, za porozumieniem Stron w stosownym aneksie. d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy polegających na zmianie ceny usługi w związku ze skróceniem lub wydłużeniem trasy, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie ogłaszania niniejszego przetargu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz uczniów do szkół w 2016 roku w Gminie Małkinia Górna - trasa nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz i odwóz uczniów będzie się odbywał w czasie od 4 stycznia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r. we wszystkie dni nauki szkolnej na trasach do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58 oraz do Publicznego Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej, ul. Leśna 15..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas podstawienia autokaru zastępczego w przypadku awarii - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowóz uczniów do szkół w 2016 roku w Gminie Małkinia Górna - trasa nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz i odwóz uczniów będzie się odbywał w czasie od 4 stycznia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r. we wszystkie dni nauki szkolnej na trasie do Publicznego Gimnazjum w Prostyni, Prostyń 60..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas podstawienia autokaru zastępczego w przypadku awarii - 10

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-11-25 14:13:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2015-12-01 11:09:36)
 
 
ilość odwiedzin: 3101297

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X