☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Małkinia Górna w 2016 roku

Małkinia Górna, dnia 25 listopada 2015r..

 

Oznaczenie sprawy: GPI.271.5.2015

 

ZAPYTANIE

 

Wójt Gminy Małkinia Górna,

 Zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zadanie:

 

„Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Małkinia Górna w 2016 roku”

 

W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę  usług polegających na konserwacji, naprawach bieżących oraz robotach wyszczególnionych do wykonania w instrukcji przy eksploatacji oświetlania zewnętrznego, przyjmując czynnych 1310 lamp oświetlania drogowego w tym 165 lamp sodowych, pozostałe lampy rtęciowe, moc żarówek 125 W, wzdłuż dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich na terenie Gminy Małkini Górna. Zakres prac  został określony  w załączniku dla zapytania ofertowego Nr 2 opis przedmiotu zamówienia.

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.)

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:

Od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

 

Kryterium wyboru i odpłatności; najniższa cena za wykonanie całości zamówienia.

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy równowartość  30 000 euro  Zamawiający  unieważni zapytanie.

 

Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

  • posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności  będącej przedmiotem  zamówienia,
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez przedstawienie:

- co najmniej jednej osoby posiadającej  świadectwo  i kwalifikacje uprawniające do zajmowania  się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru  i eksploatacji  w  zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu,  kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci  elektroenergetycznych  o napięciu co najmniej do 1 kV i sieci  elektrycznego oświetlenia  ulicznego oraz posiadającym uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach  elektroenergetycznych  PPN (Prace pod Napięciem),

- wskazanie dysponowaniem (poświadczonym oświadczeniem) co najmniej  jednego podnośnika samochodowego  (tzw. zwyżką) z koszem izolowanym co najmniej do 1 kV dopuszczonym  do prac pod napięciem  z wysięgnikiem  zapewniającym  pracę na wysokości do 12 m.

- Wykonawca dołączy do oferty dokumenty  na potwierdzenie  spełnienia ww. kryterium.

Istotne postanowienia umowy:

1. Wykonawca zobowiązany jest  we własnym  zakresie  dokonywać przeglądu oświetlenia , a także przyjmować zgłoszenia napraw od mieszkańców gminy i ze strony Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 24 godziny usuwać zgłoszone awarie całych obwodów oświetlenia drogowego, a w a wymianę spalonych żarówek do 3 dni roboczych od  dnia zgłoszenia.

3. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii, Zamawiający może zlecić usuniecie awarii innemu wykonawcy, a koszty prac potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzono przedmiot umowy.

Płatność za przedmiot zamówienia

1. Płatność w terminie 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

 

 

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty

- Termin składania ofert: do 04.12.2015 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 13 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konserwacja oświetlania ulicznego i drogowego na terenie Gminy Małkinia Górna w 2016 roku”.

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania.

- Oferty które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

- Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

- W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zmiana terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe w wersji do edycji

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-11-25 13:59:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-12-04 11:42:17)
 
 
ilość odwiedzin: 2463974

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X