☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 30.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Małkinia Górna: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Numer ogłoszenia: 306930 - 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu złotowego w kwocie 1.300.000 zł, słownie (jeden milion trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 1. Kredyt zostanie zaciągnięty w 2015 roku w transzach i terminach dostosowanych do potrzeb zamawiającego, na podstawie pisemnych dyspozycji zamawiającego. 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2017 - 2027. 3. Źródłem spłaty zaciągniętego kredytu będą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. 4. Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu i odsetek w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową. 5. Okres kredytowania dla potrzeb wyliczenia obsługi kredytu należy liczyć od terminu uruchomienia środków. 6. Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną średnią stawkę WIBOR 1M dla miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek. 7. Oprocentowanie do wyliczenia kosztu kredytu oparte o średnia stawkę WIBOR za miesiąc wrzesień 2015 r. 8. Raty kapitałowe kwartalne w następujących wysokościach: pierwsze 12 rat x 10.000 zł, 28 rat x 40.000 zł oraz 2 ostatnie raty x 30.000 zł. 9. W całym okresie kredytowania marża banku pozostaje na niezmienionym poziomie. 10. Karencja w spłacie kredytu: 30 marca 2017 roku. 11. Karencja dotyczy tylko rat kapitałowych. 12. Kredyt zostanie spłacony w terminie do 30 czerwca 2027 roku. 13. Spłata kapitału po upływie okresu karencji w okresach kwartalnych do 30 dnia ostatniego miesiąca w kwartale. 14. Spłata odsetek w ratach kwartalnych do ostatniego dnia kwartału za okres nie krótszy niż 30 dni od zaciągnięcia kredytu. 15. Odsetki od kredytu płatne po zaciągnięciu poszczególnych transz kredytu. 16. Odsetki karne płatne do wysokości odsetek ustawowych. 17. Prowizja od kredytu płatna po uruchomieniu transz kredytu, proporcjonalnie do uruchamianych transz. 18. Odsetki od kredytu mają być naliczanie według kalendarza rzeczywistego. 19. Do wyliczenia kosztów obsługi kredytu należy przyjąć jako datę uruchomienia środków kredytowych: I transza - 30 listopada 2015 roku - 50 % kwoty kredytu, II transza - 20 grudnia 2015 roku - 50 % kwoty kredytu. 20. Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji poza wymienionymi w SIWZ. 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji oraz możliwość jego spłaty w terminie wcześniejszym bez dodatkowych opłat i prowizji. 22. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej, nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 23. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowej zgody banku oraz bez ponoszenia z tym związanych dodatkowych kosztów). 24. Odsetki będą naliczane i pobierane tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu. 25. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 26. Wypłata transzy kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji wystawionej przez Zamawiającego na konto podstawowe Gminy Małkinia Górna w PBS Ostrów Mazowiecka Oddział w Małkini Górnej (Bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Małkinia Górna) Nr konta 24 8923 1021 0100 0169 2001 0011. Zamawiający przewiduje zmiany umowy, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji, a w szczególności: 1) Prawo rezygnacji z części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji oraz możliwość jego spłaty we wcześniejszym terminie bez dodatkowych opłat i prowizji, 2) Zmiana harmonogramu spłat kredytu. Informacje dot. sytuacji finansowej Zamawiającego znajdują się na stronie www.bip.malkiniagorna.pl zakładka Budżet. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do SIWZ następujące dokumenty: - Uchwała Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, - Uchwała RIO..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2027.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) tj. posiadają odpowiednie zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie czynności bankowych lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia czynności bankowych;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w 9.2 pkt 1 siwz. wg formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w 9.2 pkt 1 siwz. wg formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w 9.2 pkt 1 siwz. wg formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w 9.2 pkt 1 siwz. wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

druk oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wzór umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Czas uruchomienia kredytu - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy sporządzony zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej siwz. przez wykonawcę. Zamawiający, działając zgodnie z art. 144 ust. 1 uPzp, przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunku takiej zmiany: 1) W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w części 3.2 pkt siwz tj. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z części kredytu, wcześniejszej spłaty kredytu, 2) w przypadku zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna pok. nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Uchwała Rady Gminy

Uchwała RIO

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-11-13 14:37:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-11-13 14:39:18)
 
 
ilość odwiedzin: 3095331

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X