☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na dostawę sygnału Internetowego do gospodarstw domowych w ramach realizacji projektu pn.: ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie i

Nr INW 271.1.22.2015

Małkinia Górna dn. 5 listopada 2015 r.

 

Gmina Małkinia Górna
ul. Przedszkolna 1
07-320 Małkinia Górna

 

Zapytanie ofertowe

na dostawę sygnału Internetowego do gospodarstw domowych w ramach realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

W związku z realizacją przez Gmina Małkinia Górna projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP, zapraszamy do składania ofert na dostawę sygnału Internetowego wraz z podłączeniem do sieci Internet przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia instalacji.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sygnału Internetowego wraz z podłączeniem przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia instalacji.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sygnału Internetowego wraz z podłączeniem przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia instalacji do:

1. 90 gospodarstw domowych z terenu Gminy Małkinia Górna (w każdym z gospodarstw znajduje się jeden komputer zainstalowany w ramach ww. projektu);

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3.

III. Termin realizacji zamówienia

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 90 gospodarstw domowych w okresie od dnia zakończenia instalacji przez 12 miesięcy, potwierdzonego Końcowym protokołem odbioru podpisanym przez obie strony umowy, przy czym dostarczenie, instalacja i konfiguracja urządzeń zapewniających dostęp do Internetu oraz podłączenie Internetu dla 90 gospodarstw domowych  nie później niż 21 dni od dnia podpisania umowy.

2. Aktywacja usługi internetowej – najpóźniej w ciągu 24 godzin od zakończenia wszystkich instalacji.

IV. Kryterium wyboru ofert – cena 100%

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia oraz będzie zgodna
z niniejszym zapytaniem.

Punkty będą przyznawane wg wzoru:

Cn/Cof.b.x 100 = ilość punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena

Cof.b – cena oferty badanej

 

V. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest:

Adam Pławski aplawski@malkiniagorna.pl

Piotr Konferowicz admin@malkiniagorna.pl

VI.   Sposób i termin składania ofert:

Oferty można składać osobiście w Sekretariacie lub pocztą na adres: Urzędu Gminy  w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna. Koszty związane z przygotowaniem, sporządzeniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. Składane oferty powinny być opisane: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP” Oferty należy złożyć do dnia 10.11.2015 r. do godz. 11:00. Oferty złożone
w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. 

VII.     Sposób zapakowania ofert składanych osobiście lub przesyłanych pocztą:

Oferta ma zostać zapakowana w dwóch kopertach. Koperta główna, zatytułowana : „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”. W kopercie głównej uczestnicy postępowania umieszczają: Kopertę z ofertą cenową (załącznik nr 1), Formularzem cenowym (załącznik nr 2). Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. Oferty będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

 VIII.  Rozstrzygniecie postępowania i zlecenia realizacji zamówienia:

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 10.11.2015 godz. 11:30  r. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni w formie e-maila a także pocztą na adres podany w ofercie cenowej.
W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia zapytania, z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 IX.   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.  

 

Pełna treść zapytania ofertowego w wersji do edycji

Treść zapytania w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-11-05 14:56:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-11-05 14:59:52)
 
 
ilość odwiedzin: 2461609

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X