☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu projektu budowlanego i wykonawczego oraz audytu energetycznego termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Gminie Małkinia

INW.271.1. 19  .2015

Małkinia Górna, dnia 20.10. 2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia pod nazwą:

„Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu projektu budowlanego i wykonawczego oraz audytu energetycznego termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Gminie Małkinia Górna.”

 

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz audytu energetycznego termomodernizacji budynku usytuowanego w gminie Małkinia Górna zgodnie z zasadami pozwalającymi na aplikowanie o fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 / Działanie 4.2 Efektywność energetyczna / Typy projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

 

Budynek przewidziany do termomodernizacji:

1. Ośrodek Zdrowia w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3

 

Szczegółowy opis zadań do wykonania w każdym obiekcie znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania (Kosztorys Ofertowy), w załączonej tabeli (kolumna Zakres prac) zamieszczono zakres/opis zadań termomodernizacyjnych do wykonania.

Prace obejmują wykonanie:

1. Audytu zgodnie z zasadami pozwalającymi na aplikowanie o fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 / Działanie 4.2 Efektywność energetyczna/Typy projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej;

2. Raportu efektu ekologicznego audytu - w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej;

3. Projektu technicznego, który musi być wykonany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi - w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej;

4. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ( STWiOR );

5. Kosztorysu inwestorskiego obejmującego zakresem robót budowlanych zgodne z opracowaną dokumentacją projektową - w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej;

6. Przedmiaru dla obiektu robót obejmujących pełny zakres robót zgodnie z kosztorysami inwestorskimi - w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej;

7. Zamawiający wymaga przekazania dokumentacji technicznej wymienionej powyżej w pkt 1 - 6 w formie elektronicznej na płycie CD.

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. Dostarczenia całości dokumentacji projektowej także w wersji elektronicznej, pliki będą obsługiwane przez ogólnie dostępne programy w tym w formacie plików PDF, Excel , WORD.

2. Wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z:

a. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

b. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.462 z późn. zm.)

c. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 roku Nr 130 poz.1389 z póź. zm.)

d. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

 

II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pok. Nr 3

2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji

 

III. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 27.10.2015 r. do godz. 10:00.

2. Dopuszcza się złożenie oferty w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,

3. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych, za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy w Małkini Górnej

4. Zamawiający przystąpi do publicznego otwarcia ofert:

W siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 6

Dnia 27.10.2015 r. o godzinie 10:20

5. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu, posiadającym oznaczenie: Oferta na zadanie pn.: Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu projektu budowlanego i wykonawczego oraz audytu energetycznego termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Gminie Małkinia Górna - nie otwierać przed 27.10.2015 r., przed godz. 10:20.

 

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a. Posiadają uprawnienia budowlane umożliwiające kompleksowe realizowanie projektów związanych z branżą sanitarną, konstrukcyjną, elektryczną oraz architektoniczną.

b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie udokumentowane załączonym do oferty wykazem wykonywanych usług, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których zostały wykonane (referencje),

c. Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia,

Wykonawca do oferty (załącznik nr 1) załączy:

1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

2. Uzupełniony kosztorys ofertowy – załącznik nr 2

3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- Wykaz powinien zawierać, co najmniej trzy usługi odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 10 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto każda, - załącznik nr 3

V. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia: 31.12.2015 roku

VI. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

  1. Kryterium cena – 90%

Sposób oceniania ofert:

w kryterium cena, w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:

                                                           Cn

Liczba zdobytych punktów = ----------- x 90

Cb

Gdzie:

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych

Cb – cena oferty badanej

90 – wskaźnik stały

liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie

ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 90.

2. Kryterium okres realizacji zamówienia – 10%

a. Sposób oceniania ofert:

- okres realizacji zamówienia do 31.12.2015 roku – 0 pkt.

- okres realizacji zamówienia do 14.12.2015 roku – 5 pkt

- okres realizacji zamówienia do 30.11.21015 roku – 10 pkt

3.Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie w/w kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

VII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona w siedzibie Zamawiającego oraz zostanie przekazana faksem lub pocztą elektroniczną

VIII. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych

 

IX. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.

X. Forma płatności

 

Przelew na podstawie faktury za wykonanie zleconego zadania z terminem płatności 30 dni.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Treść zapytania ofertowego w wersji do edycji

Treść zapytania ofertowego w wersji pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2015-10-20 15:12:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2015-10-22 13:23:55)
 
 
ilość odwiedzin: 2463944

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X